Додаток 9

до рішення ХХХУІІ сесії

районної ради УІ скликання

від 12 квітня 2013 року

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПОЗИЧКИ

 

смт. ____________

"___" ____________ 20_ р.

 

______________________________________________________, далі - Користувач,

                     (повна назва юридичної чи П. І. Б. фізичної особи)

в особі _______________________________________________________________,

                                                                 (посада та П. І. Б.)

що діє на підставі ______________________________________, з однієї сторони, і

                                                                (положення, статуту)

___________________________________________________, далі - Позичкодавець,

                                   (повна назва юридичної чи П. І. Б. фізичної особи)

в особі _______________________________________________________________,

                                                                 (посада та П. І. Б.)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                                                                         (положення, статуту)

з другої сторони, уклали цей Договір позички (далі - Договір) про таке.

 

1. Предмет Договору

 

1.1. За цим Договором Позичкодавець передає Користувачу у безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, ________________ (об'єкт позички) який Користувач зобов'язується повернути Позичкодавцеві після закінчення строку, встановленого цим Договором.

1.2. Об'єктом позички за цим Договором є __________________, вартість якої на момент передачі Користувачу становить ______ гривень.

 

2. Права та обов'язки Сторін

 

2.1. Користувач зобов'язується:

2.1.1. Користуватися об'єктом позички особисто та за його призначенням.

2.1.2. Нести витрати з підтримання об'єкту позички в належному стані.

2.1.3. У присутності Позичкодавця перевірити стан об'єкта позички. У разі невиконання цього обов'язку буде вважатись, що об'єкт позички переданий Користувачу в належному стані.

2.1.4. У разі прострочення повернення об'єкту позички нести ризик його випадкового знищення або пошкодження.

2.2. Користувач має право:

2.2.1. Розірвати цей Договір та вимагати стягнення збитків у разі порушення Позичкодавцем строку передачі об'єкту позички.

2.2.2. Передавати об'єкт позички у користування третім особам лише з письмового дозволу Позичкодавця.

2.3. Позичкодавець зобов'язується:

2.3.1. Своєчасно передати об'єкт позички Користувачу.

2.3.2. Попередити Користувача про особливі властивості та недоліки речі, що передана як позичка, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Користувача або призвести до пошкодження самої речі.

2.4. Позичкодавець має право:

2.4.1. У будь-який час розірвати цей Договір та вимагати повернення об'єкту позички.

2.4.2. У разі неповернення об'єкту позички у строк вимагати його примусового повернення зі стягненням неустойки та збитків.

2.4.3. У разі повернення об'єкту позички із суттєвими пошкодженнями або недоліками вимагати від Користувача відшкодування його вартості, встановленої цим Договором.

 

3. Порядок надання об'єкту позички

 

3.1. Позичкодавець зобов'язується надати об'єкт позички протягом __________ календарних днів з моменту підписання цього Договору.

3.2. Об'єкт позички вважається переданим Позичкодавцем Користувачу з моменту підписання акта приймання-передачі об'єкту позички уповноваженими представниками Сторін та скріплення цього акта їх печатками.

 

4. Строк надання об'єкту позички

 

4.1. Строк, на який надається об'єкт позички, становить ______ календарних місяців з моменту його передачі.

4.2. Остаточною датою користування об'єктом позички вважається "___" _______ 200_ року.

 

5. Порядок повернення об'єкту позички

 

5.1. При настанні дати, вказаної в п. 4.2 цього Договору, Користувач зобов'язується протягом двох календарних днів повернути Позичкодавцю об'єкт позички в такому самому стані, в якому він перебував на момент його передачі Користувачу.

5.2. Об'єкт позички вважається поверненим Позичкодавцю Користувачем з моменту підписання акта приймання-передачі позички уповноваженими представниками Сторін та скріплення цього акта їх печатками.

 

6. Умови про забезпечення повернення об'єкту позички

 

6.1. Способом забезпечення виконання зобов'язань Користувача за цим Договором є неустойка (штраф).

6.2. При порушенні Користувачем строку повернення об'єкту позички (п. 5.1 Договору) він повинен сплатити на поточний рахунок Позичкодавця штраф у розмірі _____ % від ринкової вартості об'єкту позички, встановленої цим Договором.

6.3. При неможливості сплати штрафу Користувачем у грошовій формі він повинен передати Позичкодавцю, за його згодою, річ такого ж роду, якості та вартості. У разі, якщо вартість речі, що передана як штраф, перевищує розмір штрафу, який встановлений цим Договором, різниця Користувачу не повертається. При цьому передання такої речі як неустойки не звільняє Користувача від обов'язку повернути об'єкт позички в натурі та не позбавляє Позичкодавця права на відшкодування збитків, завданих простроченням повернення позички.

6.4. Передача речі як неустойки здійснюється за правилами передачі самого об'єкту позички.

 

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори Сторін за цим Договором, за якими не досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України.

 

8. Строк дії Договору

8.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплюється їх печатками.

8.2. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Кожна Сторона вправі вимагати дострокового розірвання Договору.

8.3. Строк надання позички може бути подовжено за згодою Сторін. У цьому випадку строк дії Договору подовжується на відповідний строк.

 

9. Заключні положення

9.1. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.

9.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

9.3. Усі додатки та доповнення до цього Договору є його невід'ємними частинами, якщо виконані письмово, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені їх печатками.

 

Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

Користувач:

________________________________

________________________________

________________________________

 

(підпис)

        М. П.

Позичкодавець:

________________________________

________________________________

________________________________

 

(підпис)

       М. П.

 

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet