Додаток 8

до рішення ХХХУІІ сесії

районної ради УІ скликання

від 12 квітня 2013 року

 

 

ТИПОВИЙ ТРИСТОРОННІЙ ДОГОВІР №

оренди нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, Високопільського району

 

  смт. Високопілля                                                                                 “ __ ” ___________  20  _ р.

 

 

Ми, що нижче підписалися __________________________________________________________,

                                 (повне найменування орендодавця)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ __________, місцезнаходження якого: _____________________

                                                                                                                                                              (адреса)

____________________________________далі “Орендодавець”, в особі  ____________________

__________________________________________________________________________________

                                                                                                  (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

діючого на підставі __________________________________________________________ з одного боку,  ____________________________________________________________, ідентифікаційний код ЄДРПОУ_______________, місцезнаходження якого: ___________________ в особі директора (начальника) _____________, що діє на підставі _________________ далі  «Балансоутримувач» з другої сторони, та ___________________________, ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________ , місцезнаходження якого:___________________________  в особі ________________________, що діє на підставі ____________________ далі «Орендар» з третьої сторони, разом названі у подальшому «Сторони» уклали цей трьохсторонній Договір про наступне:

 

1.Предмет договору

 

     1.1. Цей Договір регулює цивільно-правові відносини Орендодавця, Балансоутримувача і Орендаря, пов’язані з передачею в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району.

1.2. Балансоутримувач передає, а Орендар приймає в строкове платне   користування нерухоме майно, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району  (далі – Майно), що розміщене за адресою:  _________________  корисною площею _______ кв. м, що знаходиться на балансі ______________ (далі Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку  і становить за незалежною оцінкою  або залишковою балансовою вартістю  ____________ грн.

1.3. Майно здається в оренду з метою використання  _______________.

1.4. Передача Майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі, в якому зазначається перелік та стан майна, що орендується та інші відомості за узгодженням сторін.

 

2. Умови передачі орендованого Майна

 

2.1  Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, вказаний в Договорі,  але не раніше дати підписання сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк  три  роки і більше  -  не  раніше  дати  державної  реєстрації Договору) та акту приймання-передачі майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається Орендодавець, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку або за  залишковою балансовою  вартістю.

2.4. Обов’язок по складанню акту приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.

2.5. При поновленні договору оренди майна на термін, який був раніше встановлений договором, чи на інший термін, Орендарем проводиться нова експертна оцінка вартості об’єкта оренди, якщо термін її дії закінчився.

 

3. Орендна плата та розрахунки

 

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (надалі – Методики), затвердженої рішенням районної ради від 20.04.2012 № 298, або за результатами конкурсу на право оренди Майна і становить на дату укладання договору _______ грн.  Місячна орендна плата підлягає в подальшому індексації в залежності від рівня індексу інфляції у відповідності з чинним законодавством України.

Зазначена величина орендної плати не включає ПДВ.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.  

3.3. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується  на користь районного бюджету та  Балансоутримувача у співвідношенні   визначеною Методикою за весь період заборгованості з урахуванням пені за кожен день затримки у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України (НБУ), що діяла у період, за який сплачується пеня.

3.4. Орендар сплачує орендну плату, визначену в пункті 3.1 (з врахуванням офіційного рівня інфляції) щомісячно не пізніше 10 числа місяця за який здійснюється платіж  відповідно до   рахунків  виставлених Балансоутримувачем. 

3.5. Крім орендної плати Орендар сплачує  витрати Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та відшкодовує витрати понесені Балансоутримувачем за надання комунальних і інших послуг.

3.6. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на

орендоване   Майно   нараховуються   його   Балансоутримувачем   і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

У разі оренди будівель і  споруд  цей  пункт  викладається  у такій редакції:

"3.6. Передбачені  законодавством  амортизаційні відрахування

на орендоване Майно нараховуються  Орендарем  і  в першочерговому порядку  використовуються  ним  на  повне  відновлення орендованих основних фондів".

3.7. Несплата орендної плати та інших, передбачених цим Договором платежів, в повному обсязі протягом двох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

3.8. В разі закінчення строку дії цього Договору орендна плата, комунальні платежі та видатки на утримання орендованого майна сплачуються Орендарем по день фактичної здачі майна Балансоутримувачу по акту приймання-передачі. Закінчення  строку  дії  Договору оренди  не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за  орендною  платою,  якщо  така  виникла,  у   повному   обсязі, ураховуючи санкції, до бюджету та Балансоутримувачу.

 

4. Права і обов’язки Орендодавця та Балансоутримувача

 

4.1. Орендодавець має право:

а) контролювати наявність, стан і  напрями  використання Орендарем Майна відповідно до умов цього Договору.

б)  виступати ініціатором щодо внесення змін чи доповнень до цього Договору або його розірвання у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором;

в)  інші права, що випливають з цього Договору або передбачені чинним законодавством.

4.2. Орендодавець зобов’язується інформувати Балансоутримувача щодо рішень, які стосуються Майна, що є об’єктом Договору.

4.3. Балансоутримувач має право:

а) контролювати наявність, стан, напрями та ефективність цільового використання Орендарем Майна відповідно до умов цього Договору;

б)  вносити пропозиції Орендодавцю,  щодо внесення змін чи доповнень до цього Договору, або його розірвання у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором;

в)  інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.

4.4. Балансоутримувач зобов’язується:

а) передати Орендарю Майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі, який підписується одночасно з цим Договором, а у разі оренди нерухомого мана на строк  три роки і більше, після державної реєстрації Договору?

б) інформувати Орендаря щодо рішень Орендодавця, які стосуються Майна, що є об’єктом Договору?

в) у випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору ініціювати перед Орендодавцем переукладання  цього  Договору на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

г)  у  разі  здійснення  Орендарем   невід'ємних   поліпшень

орендованого  Майна балансоутримувач зобов'язаний здійснювати контроль

за здійсненням таких поліпшень.

 

5. Права та обов’язки Орендаря

 

5.1. Орендар має право:

а) за погодженням з Балансоутримувачем та постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, власності та економічної реформи в народногосподарському комплексі на підставі розпорядження голови районної ради, за рахунок власних коштів вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого Майна, за умови виготовлення та погодження з Балансоутримувачем відповідної проектно-кошторисної документації.

Орендар вправі без згоди Орендодавця та Балансоутримувача залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Майна без заподіяння йому (майну) шкоди.

Якщо Орендар здійснив  поліпшення орендованого Майна, які неможливо відокремити від Майна без заподіяння йому шкоди, в порядку визначеному абзацом першим підпункту  а) пункту 5.1. цього Договору, Балансоутримувач зобов’язаний компенсувати  йому зазначені кошти в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого Майна, визначеної в установленому законодавством  порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень у випадку дострокового розірвання Договору оренди за ініціативою Орендодавця або Балансоутримувача, крім випадків, зазначених в пункті 7.8 цього Договору.

Вартість поліпшень орендованого Майна, здійснених без згоди Балансоутримувача і дозволу Орендодавця, компенсації не підлягає і залишається власністю Орендодавця.

б) без згоди Балансоутримувача і дозволу Орендодавця проводити поліпшення орендованого Майна для своїх потреб, якщо ці поліпшення можна відокремити без нанесення шкоди об’єкту оренди. У такому випадку зазначені у цьому пункті поліпшення є власністю Орендаря;

в)  на продовження дії (переукладення) цього Договору на новий термін у разі відсутності заборгованості з орендної плати і інших платежів і належного виконання інших обов’язків, взятих на себе цим Договором?

г)  передавати орендоване Майно в суборенду виключно за погодженням з Орендодавцем, Балансоутримувачем та постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів, власності та економічної реформи в народногосподарському комплексі Порушення даних вимог є підставою для дострокового припинення Договору оренди Майна в порядку, встановленому чинним законодавством;

д)  інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством;

 

5.2. Орендар зобов’язується:

а) використовувати орендоване Майно за цільовим призначенням у відповідності до п. 1.3. цього Договору.   У разі оренди будівлі або споруди за   актом   приймання-передавання  прийняти  орендовану  будівлю (споруду) на свій баланс на період оренди.

б) своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату та інші платежі відповідно до розділу 3 цього Договору;

в)  забезпечувати збереження орендованого Майна,  запобігати його  пошкодженню   і   псуванню,   тримати   Майно   в   порядку, передбаченому санітарними  нормами  та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані,  не гіршому,  ніж на  момент  передачі  його  в  оренду,  з  врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

г) забезпечити Орендодавцю і  Балансоутримувачу  доступ  на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

д) своєчасно  здійснювати  за  власний рахунок капітальний, поточний та  інші  види  ремонтів  орендованого  Майна.  Ця  умова Договору  не  розглядається  як  дозвіл  на  здійснення  поліпшень орендованого Майна і не тягне за  собою  зобов'язання  Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень;

е)  у випадку закінчення, розірвання або дострокового припинення цього Договору здати Балансоутримувачу орендоване Майно по акту прийому-передачі у справному стані з врахуванням його нормального зносу та провести кінцевий розрахунок по орендній платі та інших платежах за весь час оренди. При невиправданому погіршенні Майна з вини Орендаря, останній зобов’язаний відшкодувати нанесені збитки;

є) здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

 

6. Відповідальність сторін

 

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору.

6.2. За несвоєчасну передачу, повернення або навмисне ухилення від прийняття об’єкта оренди винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен день затримки передачі.

6.3. Орендодавець не відповідає за  зобов'язаннями  Орендаря та Балансоутримувача.  Орендар та Балансоутримувач не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено  цим   Договором.   Орендар   відповідає   за   своїми зобов'язаннями    і    за   зобов'язаннями,   за   якими   він   є правонаступником,  виключно  власним  майном.  Стягнення  за  цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване  Майно.

6.4. Усі спірні питання вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку за місцем знаходження орендованого Майна.

 

7. Термін дії Договору та умови його припинення

 

7.1  Строк дії Договору оренди складає з  «____»  ______ року по         «_____ » _______ року  включно.

7.2.  Умови цього Договору зберігають чинність протягом всього строку дії цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.      

7.3. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору протягом одного місяця після закінчення строку дії цього Договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

Зазначені дії оформляються додатковою угодою до Договору, яка є невід’ємною частиною Договору.

7.4. Реорганізація Орендодавця чи Балансоутримувача або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення  чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем. 

7.5.  Термін дії Договору може бути скорочений лише за згодою сторін.

7.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації орендованого майна Орендарем;

- загибелі об’єкта оренди;

- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;

- банкрутства Орендаря;

- ліквідації юридичної особи, яка була Орендарем.

- у разі смерті Орендаря (якщо орендарем є фізична особа).

7.7. Договір може бути розірваний з ініціативи Орендодавця або Балансоутримувача  в судовому порядку у разі:

- несплати Орендарем орендної плати та інших, передбачених цим  Договором платежів, протягом двох місяців;

- навмисного або необережного погіршення стану орендованого Майна;

- використання орендованого Майна для цілей, не передбачених у пункті 1.3 цього Договору;

- передачі всіх чи частини орендованих приміщень (Майна) в суборенду третім юридичним чи фізичним особам без погодження Орендодавця, Балансоутримувача та постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, власності та економічної реформи в народногосподарському комплексі;

 - в разі невиконання Орендарем взятих на себе обов’язків, передбачених пунктом 5.2 цього Договору.

7.8. У разі припинення дії Договору з ініціативи Орендаря, він зобов’язаний повернути об’єкт оренди без компенсації йому витрат на поліпшення орендованого Майна. Повернення об’єкта проводиться по акту приймання-передачі.

7.9. У разі закінчення або розірвання Договору, поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємні поліпшення – власністю Орендодавця.

7.10. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом п’яти робочих днів повертається Орендарем Балансоутримувачу. Якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового  пошкодження.

Майно вважається поверненим Балансоутримувачу з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

   

8. Додаткові умови

 

8.1. Сторони не відповідають за невиконання цього Договору при форс-мажорних обставинах, стихійних лихах, військових діях, а також при виданні нормативних актів, що не дають змоги частково або повністю виконати його умови.

8.2. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

8.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

8.4. Даний договір складено у 4-х примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по одному для Балансоутримувача,  Орендаря та два примірника Орендодавцю.

 

9.Юридичні адреси сторін:

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:                                                   БАЛАНСОУТРИМУВАЧ:

  

 ____________________________________

____________________________________

____________________________________         

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

                   ОРЕНДАР:

_______________________________

_______________________________

_______________________________   

 

10. Додатки.

 

10.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною.

До цього Договору додаються:

- акт приймання – передачі орендованого майна ;

- «Угода на відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних і інших послуг Орендарю»;

- розрахунок орендної плати;

- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на три роки і більше);

- план розміщення майна (експлікація площ для об’єктів оренди нерухомого майна, які є частиною будівлі (споруди), цілісного майнового комплексу).

 

 ОРЕНДОДАВЕЦЬ:                                                   БАЛАНСОУТРИМУВАЧ:

  

 ____________________________________

____________________________________

____________________________________

М.П.  

______________________________

______________________________

______________________________

М.П.

 

                   ОРЕНДАР:

______________________________

_______________________________

_______________________________   

М.П.

 

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet