Додаток 7

до рішення ХХХУІІ сесії

районної ради УІ скликання

від 12 квітня 2013 року

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

оренди нерухомого майна об’єкта спільної  власності

територіальних громад району

 

смт. Високопілля                                                                           “ __ ” ___________  20  _ р.

 

Ми, що нижче підписалися __________________________________________________________,

                                 (повне найменування орендодавця)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ  __________, місцезнаходження якого: _____________________

                                                                                                                                                              (адреса)

____________________________________далі “Орендодавець”, в особі  ____________________

__________________________________________________________________________________

                                                                                                  (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

діючого на підставі __________________________________________________________ з одного боку, та ____________________________________________________________________

 (повне найменування орендаря)

Ідентифікаційний номер ЄДРПОУ ___________, місцезнаходження якого: __________________

__________________________________________________________________________________

(адреса)

далі “Орендар”, в особі                                                                                                                 

                                                                                              (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

діючого на підставі                                                , з другого боку, уклали цей договір про наступне:

 

  1. Предмет договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно (нежитлові приміщення, будівлю, споруду), що є об’єктом спільної власності територіальних громад району (надалі Майно) у складі                                                                                                                                                                                                                                                               

з наданою йому земельною ділянкою__________________________________________________

розташоване за адресою:                                                                                                   

площею           м2, що перебуває на балансі                                                 (далі – Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку /актом оцінки на «      »                    200__ р. і становить за незалежною оцінкою / залишковою вартістю                                                         грн.

1.2. Майно передається в оренду з метою                                                                        

1.3. Стан Майна на момент укладення договору визначається в акті приймання-передавання за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.

 

2. Умови передачі орендованого Майна Орендарю.

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами  цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання – передавання Майна.

2.2. Передача Майна  в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на  це Майно.  Майно залишається у спільній власності територіальних громад району, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку / в акті оцінки, складеному за Методикою оцінки.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.

3.Орендна плата.

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за майно, що належить до спільної власності територіальних громад Високопільського району, та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням ___ сесії районної ради ___ скликання від «    » __________  20 __ року N ___ (далі — Методика розрахунку), або за результатами конкурсу на право оренди Майна і становить без ПДВ за перший місяць оренди - ________ 200__ р. _________ грн. (розрахунок орендної плати додається).                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  (місяць)

3.2.До орендної плати не входить плата за комунальні послуги, вартість експлуатаційних витрат, податок на додану вартість.

3.3. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.4. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.5. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.6. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.7. Орендну плату Орендар зобов‘язаний перераховувати щомісячно не пізніше _____ числа місяця згідно виставлених рахунків Орендодавцем (Балансоутримувачем) у співвідношенні: ____ % - до районного бюджету на розрахунковий рахунок _________________, ___ % - Балансоутримувачу на розрахунковий рахунок _________________, згідно Методики розрахунку.

3.8. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та Балансоутримувачу у визначеному п.3.6 співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, включаючи день оплати.

3.9. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує Орендодавцю штраф у розмірі __________ % від суми заборгованості.

3.10. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету та/або Орендодавцю, підлягає у встановленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

3.11. Одночасно з внесенням орендної плати за приміщення Орендар щомісячно сплачує комунальні витрати.

Комунальні витрати Орендар сплачує на рахунок  Балансоутримувача майна згідно виставлених Орендодавцем (Балансоутримувачем) щомісячних фактичних рахунків (або згідно з рахунками підприємств – постачальників послуг, у разі оформлення договору з відповідними службами).

3.12. У разі припинення (розірвання) Договору оренди  Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання – передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції до районного бюджету та Балансоутримувачу. 

4. Використання амортизаційних відрахувань

Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються і використовуються відповідно до чинного законодавства.

У разі необхідності, індивідуальні особливості амортизаційніх відрахувань конкретизуються у договорі.

5.Обов’язки Орендаря.

5.1. Орендар зобов'язується:

5.1.1. За актом приймання-передачі прийняти орендоване Майно.

5.1.2. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору

5.1.3. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.1.4.Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.1.5.Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень (реконструкції) орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень (реконструкції). Згода на проведення або відмова у проведені поліпшень (реконструкції) орендованого майна, надається орендарю на підставі відповідного рішення сесії Високопільської районної ради.

На період проведення ремонту об`єкту оренди Орендар не звільняється від сплати орендної плати, плати за комунальні послуги та інших платежів.

5.1.6. Утримувати Майно та прилеглу територію у належному стані, сплачувати витрати на її прибирання і очистку при забрудненні господарською діяльністю (будівельне сміття, харчові відходи, тощо).

5.1.7. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.1.8. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.1.9. Щомісяця до ___ числа надавати Орендодавцеві (Балансоутримувачу) інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговувального банку про перерахування орендної плати до районного бюджету). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.1.10. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або підприємству/товариству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.1.11.Сплачувати фактичні витрати за користування електроенергією, природним газом, телефоном, іншими комунальними послугами, для чого у місячний термін оформити договори з відповідними службами.

У разі, якщо комунальні послуги сплачує Орендодавець (Балансоутримувач орендованого Майна), то цей пункт замінити пунктом наступного змісту: “Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Орендодавцем (балансоутримувачем орендованого Майна) договір про відшкодування витрат Орендодавця (Балансоутримувача) на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

Не укладення Договору на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю є підставою для порушення питання про дострокове розірвання Договору.”

Сторони мають право конкретизувати умови цього пункту за необхідністю.

5.1.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.1.13. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

5.1.14. При бажанні достроково припинити дію цього договору Орендар попереджує про це Орендодавця не пізніше, ніж за місяць.

5.2. При проведенні Орендарем капітального ремонту чи переобладнання приміщення, останній несе матеріальну відповідальність за якість ремонту та пошкодження, викликані ремонтом в будинку, де знаходиться орендоване приміщення.

5.3. Капітальний ремонт, реконструкція, технічне переобладнання орендованого Майна, проводяться Орендарем тільки з дозволу Орендодавця за рахунок власних коштів, які не підлягають компенсації, з наданням проектно-кошторисної документації, виготовленої за рахунок Орендаря до початку проведення робіт і затвердженої у встановленому порядку.

5.4. Орендар не має права передавати третім особам свої права та обов’язки за цим договором без згоди Орендодавця.

6. Права Орендаря.

6.1.Орендар має право:

6.1.1.Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.1.2.За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об’єкт суборенди, отримує  Орендар, а решта суборендної плати спрямовується до державного бюджету.

6.1.3.За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

7.Обов’язки Орендодавця

7.1.Орендодавець зобов’язується:

7.1.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки — після державної реєстрації Договору.

7.1.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.1.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.1.4. У разі здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень орендованого Майна орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.

Договір може містити або не містити зобов’язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень Майна.

8. Права Орендодавця

8.1.Орендодавець має право:

8.1.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.1.2.Виступати з ініціативою щодо змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.1.3.Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на      , що діє з «      »          200_ р.   до «  »          200 _____р. включно.

10.2.Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випад­ках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.

10.3.Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

10.4. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

10.5.Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6.    Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

загибелі орендованого Майна;          

достроково за ініціативою Орендодавця за наявності підстав, визначених цим Договором, або за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

банкрутства Орендаря;

ліквідації Орендаря-юридичної особи;

у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

10.7. Підставою для дострокового розірвання договору Орендодавцем може бути:

використання Орендарем майна не за цільовим призначенням, в тому числі у випадках здачі майна в суборенду без згоди Орендодавця;

погіршення внаслідок дій Орендаря технічного і санітарного стану майна.

10.8. Орендар, який належно виконує обов’язки по договору, має переважне право на продовження договору.

10.9. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійсненіОрендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця.

10.10. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за згодою Орендодавця, компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору оренди або не підлягає компенсації

10.11. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем                                                                                                              

                                                                     (Орендодавцю або Балансоутримувачу)

У разі якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.12.  Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.13. Відносини, що не врегульовані цим договором, регулюються Законом України “Про оренду державного та комунального майна” та іншими законодавчими актами України.

10.14. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця й Орендаря.

11. Платіжні та поштові реквізити Сторін

 Орендодавець ____________________________________________________

              ____________________________________________________

 Орендар      ____________________________________________________

              ____________________________________________________

12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

розрахунок орендної плати;

звіт про оцінку / акт оцінки Майна, що передається в оренду;

акт приймання-передавання орендованого Майна;

витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).

 

“Орендодавець”

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

МП _______________________________

 

“Орендар”

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

МП ______________________________

 

 

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet