Додаток 6

до рішення ХХХVІІ сесії

районної ради VІ скликання

від 12 квітня 2013 року

 

Положення

про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад Високопільського району

 

I. Загальні положення

            1.1. Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад Високопільського району (далі - Положення) розроблене відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» та інших нормативних актів і визначає процедуру підготовки, оголошення, проведення та оформлення результатів конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад Високопільського району (далі - майна ), у випадках, передбачених чинним законодавством України.

            1.2. Це Положення поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно, що належить до спільної власності територіальних громад району.

            1.3. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) оголошується орендодавцем. Конкурс проводить конкурсна комісія (далі – комісія), що утворюється орендодавцем. У разі коли орендодавцем є підприємство, організація, установа – балансоутримувачі майна, до конкурсної комісії включаються представники виконавчого апарату та депутатів районної ради.

 

II. Оголошення конкурсу

            2.1. Конкурс оголошується орендодавцем з підстав, передбачених частиною четвертою статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна.

            2.2.У разі коли орендодавцем є районна рада конкурс оголошується сесією районної ради за поданням постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, власності та економічної реформи в народногосподарському комплексі, а конкурс проводить конкурсна комісія, утворена розпорядженням голови районної ради з числа працівників виконавчого апарату районної ради, депутатів районної ради, представників балансоутримувача об’єкта оренди.

            2.3.У разі коли орендодавцем є підприємство, організація, установа – балансоутримувачі майна, до конкурсної комісії включаються представники виконавчого апарату та депутатів районної ради. Конкурс оголошується та проводиться відповідним балансоутримувачем майна, у порядку, визначеному цим положенням.

            2.4.У п'ятиденний строк після виникнення підстав, передбачених законодавством України, для оголошення конкурсу, орендодавець, якщо він не є балансоутримувачем об’єкта оренди, направляє запит балансоутримувачу з метою отримання наступної інформації та документів:

1) висновок, що об'єкт не заборонений до оренди;

2) висновок (пропозиції) щодо умов конкурсу та напрямки використання об’єкта;

3) копію свідоцтва про право власності на об'єкт оренди (у разі оренди будівель, споруд, приміщень строком на три роки і більше);

4) кандидатуру від балансоутримувача до складу конкурсної комісії.

Перед оголошенням конкурсу балансоутримувач об'єкта оренди в 15-денний строк після отримання запиту орендодавця повідомляє орендодавця про наявність у підприємства-балансоутримувача на балансі майна, що передається в оренду, та надає в довільній формі довідки про відсутність (наявність) на підприємстві боргу перед бюджетом або податкової застави об'єкта оренди, про загальну площу об'єкта оренди із завіреним в установленому порядку планом за поверхами об'єкта оренди.

У разі письмового звернення орендодавця балансоутримувач забезпечує огляд об'єкта оренди конкурсною комісією, а після оголошення конкурсу - учасникам конкурсу.

            2.5. Оголошення про проведення конкурсу публікується у районній газеті "Високе поле" не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.

            2.6.Повідомлення про оголошення конкурсу повинно містити такі відомості:

інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у т.ч. тієї, що експортується, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

            2.7.Особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об’єкта, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.

            2.8.У разі коли районна рада, балансоутримувач, протягом установленого законодавством строку не надали висновків (пропозицій) щодо умов оренди, орендодавець у триденний строк після опублікування оголошення про конкурс рекомендованим листом повідомляє районній раді (балансоутримувачу) про умови конкурсу.

 

III. Умови конкурсу

            3.1. Умовами конкурсу є:

-  стартовий розмір орендної плати;

- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс в районній газеті «Високе поле»;

3.2.Умови конкурсу можуть також передбачати зобов’язання щодо:

- виконання певних видів ремонтних робіт;

- виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

- збереження (створення нових) робочих місць;

- ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

            3.3.Інші умови включаються до умов конкурсу, з урахуванням пропозицій районної ради та балансоутримувача.

            3.4. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

            3.5. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

            3.6.Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786.

 

IV. Подання документів для участі у конкурсі

            4.1. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, які зазначені в оголошенні про конкурс. У разі оренди цілісного майнового комплексу претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду зазначеного майна. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

-пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

-інформацію про засоби зв’язку з ним;

2)  відомості про претендента:

а) для юридичної особи:

— документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

— посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

— копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

— завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

— довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

б) для фізичної особи:

— копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

— завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

— завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку.

 

V. Конкурсна комісія

            5.1.До складу комісії входять депутати районної ради, працівники виконавчого апарату районної ради та представники балансоутримувача майна, що належить до спільної власності територіальних громад району а в разі розгляду питань захисту навколишнього природного середовища, дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення — також органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта.

У разі неподання районною радою, балансоутримувачем пропозиції щодо кандидатури свого представника до складу комісії комісія утворюється без представника вказаних субєктів, про що орендодавець протягом трьох робочих днів після утворення комісії інформує зазначеного суб’єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення і пропонує у триденний строк подати пропозиції щодо включення до складу комісії кандидатури від суб’єкта.

            5.2. Комісія утворюється  в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується:

- якщо орендодавцем є районна рада – розпорядженням голови районної ради;

- якщо орендодавцем є підприємство, організація, установа (балансоутримувач майна) – наказом керівника підприємства-балансоутримувача майна.

            5.3. Основними завданнями комісії є:

визначення умов та строку проведення конкурсу;

розгляд поданих претендентами документів та підготовка і подання орендодавцю списку претендентів, допущених до участі в конкурсі;

проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

складення протоколів та подання їх для затвердження орендодавцю.

            5.4. Комісія у процесі своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців, органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта оренди, відповідального представника в районі з охорони навколишнього природного середовища та інших.

            5.5. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження голови районної ради про її створення (якщо орендодавцем є районна рада) або наказу керівника підприємства, організації, установи - балансоутримувача майна про її створення (якщо орендодавцем виступає підприємство, організація, установа - балансоутримувач майна).

            5.6. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця.

Голова комісії:

  • скликає засідання комісії,
  • головує на її засіданнях,

- організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

            5.7. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

Заступник голови комісії, який виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності, призначається з числа представників орендодавця.

            5.8. Секретар комісії:

- організовує підготовку матеріалів на засідання конкурсної комісії;

- готує протоколи засідань конкурсної комісії.

            5.9.У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Члени комісії та працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації:

про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

            5.10. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як трьох осіб — за чисельності комісії п’ять осіб, не менш як чотирьох осіб — за чисельності комісії шість осіб, не менш як п’яти осіб — за чисельності комісії сім осіб.

 

VІ. Процедура проведення конкурсу

            6.1. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

            6.2. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

            6.3. Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується

відповідним розпорядженням голови районної ради (коли орендодавцем є районна рада) або наказом керівника підприємства, установи, організації - балансоутримувача майна (коли він є орендодавцем). Орендодавець протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв’язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

            6.4.У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що видається відповідне розпорядження голови районної ради або наказ керівника підприємства, установи, організації, - балансоутримувача майна, у разі:

неподання заяв про участь у конкурсі;

відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

            6.5. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного державного майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

            6.6. Протягом семи робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

            6.7. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

            6.8. Голова комісії (у разі його відсутності — заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».

            6.9. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів «з голосу» головою комісії (у разі його відсутності — заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

            6.10. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

            6.11. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує «Вирішено», називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

            6.12. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Положення, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

            6.13. Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

            6.14. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується орендодавцем:

- у разі якщо орендодавцем є районна рада - головою районної ради;

- у разі орендодавцем є підприємство, організація, установа - балансоутримувачі майна - наказом керівника підприємства - балансоутримувача. 

            6.15. Орендодавець протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу письмово повідомляє про результати конкурсу всім учасникам і публікує їх у районній газеті «Високе поле».

            6.16. Діяльність комісії припиняється у разі:

відсутності заяв про участь у конкурсі — з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу,— з моменту підписання розпорядження голови районної ради (наказу керівника підприємства - балансоутримувача) про те, що конкурс не відбувся;

укладення договору оренди з особою, яка згідно із законодавством має право на отримання відповідного державного майна в оренду без проведення конкурсу, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу,— з моменту укладення договору;

проведення конкурсу — з дати укладення договору оренди, а якщо договір не укладено,— з моменту підписання розпорядження голови районної ради (наказу керівника підприємства - балансоутримувача) про припинення діяльності комісії.

            6.17. Орендодавець протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

            6.18. У разі коли переможцем конкурсу є суб’єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.

            6.19. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 6.17 цього Положення, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Положення, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 6.21 цього Положення.

            6.20. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 6.19 цього Положення, орендодавець скасовує свій наказ (розпорядження) про визначення переможця.

            6.21. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 20 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.

            6.22. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

Сесією районної ради відмовлено у передачі майна в оренду і повідомлено про це рішення орендодавцю до прийняття комісією рішення щодо умов та строків проведення конкурсу;

об’єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 6.5 цього Положення.

 

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet