МЕТОДИКА

розрахунку орендної плати за майно, що належить до спільної власності територіальних громад Високопільського району, та пропорції її розподілу

 

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (далі - ЦМК) та окремого індивідуально визначеного майна комунального підприємства, установи, організації.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем за згодою сторін, при цьому він не повинен бути меншим від розрахованого відповідно до Методики. При встановленні розміру орендної плати за згодою сторін вона визначається за базовий місяць.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за даною Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

3.До орендної плати не включаються експлуатаційні витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які, відповідно до укладених угод, надає балансоутримувач. Такі суми сплачуються орендарем окремо, пропорційно розміру орендованої загальної площі або за окремими приладами обліку.      

Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінсоцполітики та Мінфіном.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: 

     - визначається розмір річної орендної плати;

     - на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній, за який визначено індекс інфляції, що фіксується у договорі оренди;

     - з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

     У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності, на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Добова орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної місячної орендної плати, визначеної за цією Методикою, на кількість діб роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом цього місяця, відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Погодинна орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної добової орендної плати на кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом доби, відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

За базу для розрахунку орендної плати приймається вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки.

5. Розмір річної орендної плати за ЦМК комунальних підприємств визначається за формулою:

                                    Опл.ц =  ,

де О пл.ц. – розмір річної орендної плати, грн.;

Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц. – орендна ставка за використання ЦМК, визначена згідно з додатком 1.

 

6. Розмір річної орендної плати, у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а, у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики), розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл =  ,

де   Вп  -  вартість  орендованого  майна,  визначена  шляхом проведення   незалежної оцінки, грн.;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його  місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Якщо орендоване  нежиле  приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка його вартості  проводиться безпосередньо або опосередковано з  урахуванням  вартості  будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп  -  вартість  орендованого  приміщення,  яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без  вартості  підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем),  визначена  шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп  -  площа  орендованого  приміщення,  кв.м; 

Пб - площа будівлі (споруди)  в  цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

9. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині — пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

10. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс. =  х Ід.о. х Ім,

де Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

11. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

12.Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

13. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

14. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

15. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня  одержання його письмової заяви.

16. Орендна плата, розрахована за цією Методикою, перераховується:

- за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств – 100 відсотків до районного бюджету;

- за окреме індивідуально визначене майно, орендодавцем якого є підприємство, установа, організація спільної власності територіальних громад району – 100 відсотків орендодавцю;

- за нерухоме майно:

20 відсотків – до районного бюджету;

80 відсотків – орендодавцю (балансоутримувачу).

17. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

     Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна в загальній вартості орендованого майна в цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати.

     У разі суборенди приміщення в будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки його вартості в загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі в загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

     Плата за суборенду майна в частині, яка не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

     Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тою її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до районного бюджету.

     Різниця між нарахованою платою за кожен наступний місяць суборенди й тою її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

Керуючий справами,

координатор роботи президії районної ради                                    В.О.Рибалко

 

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet