Додаток 1

до рішення ХХХУІІ сесії 

районної ради УІ скликання

  від 12 квітня  2013 року 

Порядок управління

майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Високопільського району

            Цей порядок розроблений відповідно до приписів Конституції України, Господарського кодексу Украї­ни, Цивільного кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про місцеве само­врядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про оренду державного та комунального майна», «Про концесію», «Про заставу», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль­ність в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.94 р. № 170 «Про впорядкування засто­сування контрактної форми трудового договору», типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.95 р. № 597, від 21.09.98 р. № 1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», від 06.06.07 р. № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності», наказу Державного казна­чейства України від 29.11.10 р. № 447 «Про затвердження Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1.Управління об'єктами права комунальної власності - це діяльність, спрямована на викорис­тання об'єктів права комунальної власності відповідно до завдань та функцій, які покладені на органи місцевого самоврядування.

1.2.Основними завданнями  районної ради з питань управління об'єктами права комунальної власності є:

 • облік та використання нерухомого майна, що належить до  спільної  власності територіальної громади;
 • збереження майна комунальної власності;
 • організація роботи з підготовки документів для оформлення та видачі свідоцтв на право власності на об'єкти нерухомого майна та державних актів на земельні ділянки, які знаходяться під об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Високопільського району;
 • здійснення контролю за обліком, інвентаризацією майна, що належить до комунальної власності району, його використанням і збереженням;
 • прийняття рішень сесій з питань передачі в оренду нерухомого майна, що знаходиться у кому­нальній власності територіальних громад Високопільського району;
 • здійснення повноваження Орендодавця, укладення та контроль за виконанням договорів оренди нерухомого майна комунальної власності; 
 • контроль за укладанням та виконанням договорів оренди нерухомого майна комунальними підпри­ємствами, установами, організаціями району;
 •  підготовка переліку об'єктів  комунальної власності, що не підля­гають приватизації;
 • підготовка переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації;
 • організація аукціонів, конкурсів з надання у користування, приватизації об'єктів комунальної влас­ності, з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об'єктів приватизації комуналь­ної власності;
 • розгляд питань про включення майна до об'єктів комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Високопільського району, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб приватного права;
 •  організація процедури прийняття майна до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Високопільського району відповідно до рішень районної ради;
 • контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу майна комунальної власності територіаль­них громад сіл, селищ району;
 • здійснення інших повноважень у сфері управління нерухомим майном комунальної власності тери­торіальних громад сіл, селищ району відповідно до законодавства України;
 •  здійснення контролю за ефективним використанням комунального майна (у тому числі комунальних підприємств, установ та організацій району);
 • представлення інтересів територіальних громад Високопільського району, укладення цивільно-правових та господарських правочинів з питань, що стосуються об'єктів комунальної власності Високопільського району.

 1.3.      Використання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Високопільського райо­ну здійснюється шляхом передачі його в оренду, концесію, безоплатне користування, передачі у заставу та шляхом відчуження.

2. ПЕРЕДАЧА МАЙНА В ОРЕНДУ

            2.1. Рішення про передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності, площа якого не переви­щує 200 м2 (для одного орендаря), можуть приймати уповноважені особи комунальних підприємств, уста­нов та організацій, до господарського відання (оперативного управління) яких належить це майно, за по­ходженням з власником. Рішення про передачу такого майна в оренду не потребує погодження (затвердження) районною радою та може бути оскаржене, тільки якщо воно прийняте всупереч вимогам чинного законодавства та рішенням  Високопільської районної ради, що стосуються порядку управління комунальним майном району.

            Договори оренди нерухомого майна, необхідного  для проведення публічних заходів (зборів, деба­тів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії, якщо орендарем виступає суб'єкт виборчого процесу, укладаються  балансоутримувачем за умови дотриман­ня приписів чинного законодавства та вимог рішень районної ради з питань, що стосують­ся порядку управління комунальним майном Високопільського району.

            2.2.В усіх інших випадках рішення про передачу комунального майна району в оренду приймає Високопільська районна рада.

            2.3.Підготовку документів, необхідних для передачі в оренду майна комунальної власності територі­альних громад сіл, селищ району, здійснює балансоутримувач, а у випадках, передбаче­них абз. 1 п. 2.1 цього Порядку, — Орендодавець за погодженням з балансоутримувачем.

            2.4.Орендарями комунального майна Високопільського району можуть виступати господарські товари­ства, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

            Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підпри­ємницької діяльності. Використання комунального майна для здійснення підприємництва без реєстрації Орендаря як суб'єкта підприємницької діяльності забороняється.

            Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах Орендаря, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

            2.5. Ініціатива щодо передачі майна в оренду може виходити як від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями, голови, депутатів чи постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, власності та економічної реформи у народногосподарському комплексі Високопільської районної ради або балансоутримувачів майна.

            2.6.Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють балансоутримувачу (а у випадках, передбачених абз. 1 п. 2.1 цього Положення, — до потенційного Орендодавця) заяву та пакет документів, визначених у п. 2.8 Положення.

            2.7.У заяві про оренду зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи), місцезнаходження (місце проживання), платіжні реквізити, інформація про засоби зв'язку; зазначається комунальне майно, яке особа бажає отримати в оренду, мета його ви­користання, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд заявника.

            2.8.До заяви додаються:

 •             - копії установчих документів (для юридичних осіб);
 •             - копія витягу або виписки з ЄДР (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
 •             - копія довідки з ЄДРПОУ із зазначенням видів діяльності (для юридичних осіб);
 •             - копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб, а для осіб, які через релігійні переконання відмовились від присвоєння їм ідентифікаційного номера та мають про це відмітку у паспорті - тільки копія паспорта);
 •             - копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (у випадку, якщо заявник має намір займатись в орендованому приміщенні діяльністю, що підлягає ліцензуванню);
 •             - умови, на яких Орендар планує отримати майно в оренду.

            2.9.У випадках, установлених абзацом 1 пункту  2.1 цього Порядку, за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду, Орендодавець протягом 5 робочих днів з моменту отримання направляє 1 примірник за­яви та копії документів, визначених п. 2.8 цього Порядку, на розгляд балансоутримувачу.

            2.10. Балансоутримувач  розглядає одержані документи протягом 10 робочих днів з моменту одержання та:

 •             - у випадках, передбачених абзацом 1 пункту 2.1 цього Порядку, надає Орендодавцеві згоду чи мотивовану відмову на укладення договору оренди;
 •             - у всіх інших випадках - повідомляє заявника про надання попередньої згоди (відмову) на укладен­ня договору оренди.

            2.11.У випадках, передбачених абзацом 1 пункту 2.1 цього Порядку, у разі надання балансоутримувачем згоди на передачу майна в оренду, Орендодавець укладає з Орендарем договір оренди на умовах, визначених відповідно до цього Положення та погоджених з власником.

            2.12.Якщо підстави для відмови в укладенні договору оренди відсутні, Орган управління не пізніше 5 робочих днів з моменту повідомлення заявника про можливість укладення договору оренди розміщує у газеті «Високе поле» та офіційному сайті  районної ради оголошення про намір передати майно в оренду.

            2.13.Оголошення про намір передати майно в оренду повинне містити такі відомості:

 •             - найменування, місцезнаходження, площа об'єкта;
 •             - дані про орендодавця (балансоутримувача) (назва, юридична адреса, контактний телефон, час робо­ти);
 •             - орендна плата за перший місяць оренди;
 •             - термін, на який буде укладатися договір оренди;
 •             - напрямок використання;
 •             - останній день прийняття заяв про оренду орендодавцем;
 •             - роз'яснення, що у разі надходження додаткових заяв буде оголошений конкурс на право оренди цього об'єкта;
 •             - інші відомості на розсуд Уповноваженого органу.

            2.14.Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення районна рада приймає заяви про оренду відповідного майна.

            2.15.Якщо після закінчення встановленого пунктом 2.14 Положення терміну інших заяв щодо оренди майна не отримано,  районна рада  приймає рішення про передачу кому­нального майна в оренду. Якщо подано інші заяви про укладення договору оренди на зазначене у оголошенні майно, районна рада проводить конкурс на право орен­ди.

            Передача в оренду майна за конкурсом здійснюється згідно з Порядком проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Високопільського району.

            2.16.    Передача майна в оренду без розміщення оголошення та без проведення конкурсу здійснюється у разі надходження заяви:

            2.16.1. про оренду майна на короткий строк (не більше 30 днів та без права продовження строку дії договору оренди);

            2.16.2 від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мис­тецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або ін­валідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);

            2.16.3. від суб'єкта виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, диску­сій) під час та на період виборчої кампанії. Укладення договорів оренди із суб'єктами виборчого процесу здійснюється в порядку черговості надходження відповідних заяв.

            2.17.    Нерухоме та інше індивідуально визначене майно, що передається у користування за договором оренди, має пройти незалежну оцінку відповідно до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Кабі­нетом Міністрів України.

            У разі прийняття рішень про продовження (поновлення) строку дії договору оренди нова оцінка не про­водиться, якщо попередня оцінка майна була зроблена менше ніж 3 роки назад. В разі закінчення строку дії оцінки майна під час дії договору оренди, орендар повинен провести нову оцінку майна для належного виконання умов договору оренди.

            2.18.Результати незалежної оцінки погоджує балансоутримувач.

            2.19. Оплату робіт з експертної оцінки вартості об’єкта оренди та рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди  проводить орендар.

            2.20.Договір оренди повинен відповідати Типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) комунального майна, затвердженого Високопільською районною радою.

            2.21.Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначе­них у договорі оренди.

            2.22.Термін договору оренди визначається за погодженням сторін.

Якщо договір оренди укладено на термін три роки або більше трьох років, він підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

            2.23. За користування об'єктом оренди Орендар вносить орендну плату незалежно від наслідків гос­подарської діяльності.

            2.24. З дозволу Орендодавця Орендар має право передати нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно у суборенду, якщо інше не передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

            Плата за суборенду майна, яку отримує Орендар, не повинна перевищувати орендної плати Орендаря за майно, що передається в суборенду. Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує Орендар, спрямовується до місцевого бюджету.

            До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

 

3.         СПИСАННЯ
 майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад району

              Це Положення розроблено відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007р. №1314 "Про затвердження Порядку списання об`єктів державної власності" та Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 29.11.2010р. № 447 з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад району, для установ, організацій, підприємств, за якими закріплено таке майно (надалі – установи).

            1. З балансів установ, відповідно до вимог цього Положення, можуть бути списані матеріальні цінності:

            а) необоротні матеріальні активи — будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель), експонати зоопарків, виставок, бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання для наукових цілей, авторські та суміжні з ними права, інші нематеріальні активи;

            б) запаси — сировина і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установки, спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами, будівельні матеріали, інші виробничі запаси, тварини на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали для учбових, наукових та інших цілей, продукти харчування, медикаменти і перев’язувальні засоби, господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливо, горючі і мастильні матеріали, тара, запасні частини до машин і обладнання та інші матеріали.

Музейні цінності списуються в установленому чинним законодавством порядку.

            2.Необоротні матеріальні активи спеціального призначення списуються відповідно до положень законодавства, яке ураховує специфіку їх збереження, використання, списання, утилізації тощо.

             3. Списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що:

            а) не придатні для подальшого використання (фізично зношені);

            б) виявлене в результаті інвентаризації як недостача;

            в) морально застаріли;

            г) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).

            Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

            4. Списання з балансу установи матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх:

            ліквідації (на підставі акта);

            безоплатної передачі;

            відчуження майна (шляхом його продажу).

            5. Списання майна з обліку внаслідок ліквідації на підставі акта про списання здійснюється за умови, що воно не може бути продане або безоплатно передане в установленому порядку та коли подальше використання цього майна неможливе або економічно недоцільне. Відчуження майна (шляхом його продажу) здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 N 803 "Про затвердження Порядку відчуження об`єктів державної власності"

            6. Для визначення непридатності майна і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на його списання наказом керівника установи створюється постійно діюча комісія у складі:

керівника або його заступника (голова комісії);

            головного бухгалтера або його заступника (в установах і організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, - особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

            керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують майно;

            працівників установи відповідного профілю або інших досвідчених працівників установи, які добре знають об`єкти, що підлягають списанню.

            Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути надані щорічній інвентаризаційній комісії.

            Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щороку або за потреби.

            Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта.

            7. Постійно діюча комісія установи:

            а) проводить обстеження майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку, і встановлює можливість або неможливість відновлення і подальшого використання майна в даній установі та вносить пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію;

            б) установлює конкретні причини списання майна: фізичне зношення, моральне старіння, порушення нормальних умов експлуатації, пошкодження внаслідок аварії тощо;

            в) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо таке є);

            г) установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів від списаного майна і проводить їх оцінку;

            ґ) здійснює контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад;

            д) визначає вартість майна, що підлягає списанню внаслідок безоплатної передачі.

            8. За результатами обстеження комісією у разі ліквідації складаються відповідні акти про списання майна. Типові форми і порядок їх складання затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 N 125/70 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.97 за N 612/2416, наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 N 130 "Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за N 962/5183, та наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 N 732 "Про затвердження типових форм первинного обліку об`єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2004 за N 1580/10179, або можуть складатися акти довільної форми із зазначенням вичерпної інформації щодо його кількісних та якісних показників, а також причин вибуття (списання). В акті про списання детально висвітлюються причини вибуття об`єкта обліку, описується стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обґрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

При списанні з балансів установ майна, яке вибуло внаслідок непередбачених подій, до акта про списання додається копія акта про подію з поясненням причин, які викликали її, та вказуються заходи, прийняті щодо винних осіб.

            9. Якщо в результаті ліквідації майна окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому порядку, комісією додатково складається акт про оцінку такого майна.

            10. Акти про списання матеріальних цінностей, складені комісією, затверджуються керівником установи або районною радою залежно від вартості таких матеріальних цінностей у порядку, визначеному чинним законодавством.

            Складені комісією акти про списання майна відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно із законодавством приймати рішення щодо розпорядження майном.

            Відповідальність за достовірність наданої районній раді інформації покладається на керівника установи та членів комісії.

            11. Дозвіл на списання з балансу установ матеріальних цінностей надається керівником установи або районною радою в залежності від вартості матеріальних цінностей та причин списання.

            12. Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застаріли, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) надається в такому порядку:

вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 5000 гривень - з дозволу керівника установи;

вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 5000 гривень, а також нерухоме майно та транспортні засоби незалежно від вартості - за клопотанням Балансоутримувача з дозволу районної ради.

Для підготовки дозволу на списання до районної ради необхідно представити такі документи:

звернення установи з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності списання майна;

акт про списання матеріальних цінностей, складений комісією і затверджений керівником установи;

відомість розрахунку вартості основних засобів, які підлягають списанню, згідно з даними бухгалтерського обліку (додатки 4, 5);

письмовий висновок (заключення, акт) спеціаліста організації, що здійснює технічне обслуговування (обстеження технічного стану) та ремонт матеріальних цінностей, або спеціаліста установи, з балансу якої списуються матеріальні цінності (в посадових обов’язках якого передбачено проведення таких робіт), про їх непридатність для подальшого використання, неможливість або економічну недоцільність проведення відновлювального ремонту;

копія наказу керівника установи про створення постійно діючої комісії, завірена відповідальною особою;

копія технічної документації (при наявності).

            13. Недостача матеріальних цінностей, виявлена в результаті інвентаризації: понад норми природних втрат, втрати від псування, стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні винуватці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо), списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної відсутності винних осіб і вжиття потрібних заходів задля недопущення фактів у подальшому в такому порядку:

            а) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних цінностей на суму до 5000 гривень включно – з дозволу керівника установи;

            б) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних цінностей на суму понад 5000 гривень – з дозволу районної ради.

У документах, які установи подають для оформлення списання недостачі понад норми природних втрат і втрат від псування матеріальних цінностей, слід вказати заходи, яких вжито задля попередження таких втрат.

            14. Списання з балансу установи основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених у результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них не може бути здійснено.

            15. Списання майна проводиться за первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення переоцінки майна).

При списанні майна, що було в експлуатації і на яке нараховано знос, у документах поряд з його первісною (відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу.

            16. Розбирання та демонтаж або знищення майна, яке втратило своє експлуатаційне призначення або стало непридатним, проводяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про списання та отримання дозволу районної ради на їх списання. Демонтаж, розбирання та списання з балансу майна, відповідно до цього Положення, здійснюється безпосередньо установою, на балансі якої обліковується це майно.

            17. Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого майна, які придатні для ремонту іншого майна, а також матеріали, отримані від його ліквідації, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов`язковій здачі установі, що займається збором такої сировини.

Обов`язковій здачі підлягають деталі та вузли, виготовлені із кольорових металів, які не використовуються в даній установі для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання тощо.

            18. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб`єктам господарювання, що займаються збиранням та первинною обробкою брухту і відходів дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом майно, що містить дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей.

            19. Посадові особи, які не вжили необхідних заходів для належного забезпечення утримання та збереження майна, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" та постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей".

            20. Керівники установ є відповідальними за дотримання порядку списання майна.

4.         ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА

             4.1.Рішення щодо відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Високопільського­ району приймається районною радою.        4.2.Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються від­повідною радою.

            4.2. Відчуження комунального майна шляхом його продажу здійснюється виключно на конкурентних засадах.

            4.3.Для розгляду питання про відчуження комунального майна, яке перебуває на балансі районного комунального підприємства, установи чи організації, балансоутримувач подає до Високопільської районної ради звернення з обґрунтуванням доцільності відчуження майна та використання вилучених коштів.

            4.4. Кошти, одержані внаслідок відчуження комунального майна, використовуються на інвестування комунальних підприємств, установ або організацій, на балансі яких знаходилося майно. Балансоутримувачі зобов'язані письмово повідомити власника майна про використання коштів, отриманих у результаті відчуження майна, протягом 30 днів (з моменту реалізації) шляхом подання йому письмового звіту. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності також можуть зараховуватися до відповідних місце­вих бюджетів і спрямовуватися на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.

            4.5.Керівники підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за дотримання порядку від­чуження комунального майна, цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна, та за досто­вірність інформації, наданої власнику згідно з чинним законодавством.

            4.6.Контроль за використанням коштів, отриманих від продажу комунального майна, покладається на власника.

 

5.ПЕРЕДАЧА МАЙНА НА ПРАВІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НА ПРАВІ ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ

            5.1       Рішення щодо передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Високопільсько­го району на праві оперативного управління та праві господарського відання приймається районною ра­дою.

            Ініціатор передачі готує та подає на розгляд постійної комісії ради з питань планування, бюджету, фінансів, власності та економічної реформи у народногосподарському комплексі відповідний проект рішення.

            5.2       Комісія має розглянути проект цього рішення на найближчому засіданні та подати свої висновки та рекомендації з цього питання до сесії районної ради.

            5.3.Доцільність, порядок та умови передачі об'єктів права комунальної власності визначаються радою згідно з цим Порядком.

            5.4.Після прийняття рішення здійснюється передача  майна згідно з актом приймання-передачі та укладення договору на закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Високопільського району на праві оперативного управління (господарського відання).

 

6.         ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

            6.1.У випадках порушення вимог чинного законодавства України та цього Порядку у процесі відчужен­ня майна права комунальної власності, зокрема надання недостовірної інформації або документів районній раді, нецільового використання коштів, одержаних від реалізації рухомого майна, винні у вчиненні вказаних порушень посадові особи та керівники суб'єктів права комунальної власності, інші особи, які готували чи подавали цю інформацію, несуть відповідальність згідно із законом.

            6.2.Усі питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet