Додаток
до рішення ІІ сесії
районної ради VІІ скликання
від 04 грудня 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Високопільської  районної ради

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 15 статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Постійні комісії  районної ради (далі – комісії) є органами ради, які керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", регламентом роботи районної ради, іншими законами, що регламентують їх діяльність, цим Положенням.

1.3. Постійні комісії обираються з числа депутатів ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих ними рекомендацій, виходячи із їхніх повноважень.

Комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради за попереднім узгодженням з представниками політичних партій , а заступник голови, секретар постійної комісії - на організаційному засіданні за пропозицією голови постійної комісії.

1.4. Комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

2. Організація роботи постійнихкомісій

2.1. Організація роботи комісій покладається на голів комісій.

2.2. Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, організовують роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. Голови комісій представляють комісії у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами та несуть відповідальність перед головою ради за результати своєї діяльності.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії, у разі відсутності заступника - секретар комісії.

Постійні комісії за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність районної державної адміністрації з делегованих їй радою повноважень, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб з питань, віднесених до компетенції ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішенням ради.

Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії розробляється її головою на підставі плану роботи районної ради, з урахуванням пропозицій членів комісій, доручень голови, заступника голови районної ради, та інших пропозицій, ініційованих комісією.

Кожен член комісії має право вносити пропозиції до порядку денного постійної комісії за один день до такого засідання, подавши їх особисто до виконавчого апарату районної ради.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

2.4. Основною формою роботи комісій є засідання, які є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Засідання комісій можуть бути відкритими та закритими.

На відкриті засідання комісій можуть бути запрошені представники преси, телебачення, радіо, інші особи.

Закриті засідання проводяться за рішенням постійної комісії при розгляді спеціальних питань, що належать до її компетенції.

2.5.    Депутат районної ради може брати участь у роботі комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу.

2.6.    На кожному засіданні комісії секретарем комісії ведетьсяпротокол, який підписують голова та секретар комісії. При відсутності секретаря комісії обов'язки щодо ведення і підписання протоколу,за рішенням комісії, покладаються на одного із членів комісії.

2.7. Депутат районної ради, член комісії, зобов’язаний брати участь у її засіданнях особисто. Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії, голову або заступника голови районної ради чи виконавчий апарат ради (письмово, усно, по телефону).
Про систематичну відсутність членів комісії на засіданні без поважних причин у разі, якщо тричі поспіль не відбулися заплановані засідання постійної комісії через відсутність окремих депутатів,  голова районної ради повідомляє про це відповідний районний осередок політичної партії для вжиття відповідних заходів до депутата, відсутність якого вплинула на можливість проведення засідань комісії.

2.8.У роботі постійних комісій беруть участь запрошені: голова, заступники голови  райдержадміністрації, начальники відділів, управлінь та інших виконавчих органів, підприємств, установ та організацій району. На засіданні постійної комісії може бути присутній кожний депутат районної ради з правом дорадчого голосу.

2.9. Голова комісії не пізніш як за два дні до проведення засідання комісії зобов’язаний повідомити запрошених про час, місце засідання та з якого питання вони запрошуються. Матеріали для розгляду у необхідній кількості повинні бути надані відповідними службами районної ради не пізніш як за день до засідання комісії.

2.10. Голосування на засіданні комісії здійснюється її членами особисто і відкрито. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням кількості голосів “за”, “проти”, “утримався”. Передача голосу для здійснення голосування не допускається, а також не приймається за телефоном від депутатів, які не брали участь у засіданні.

2.11. Засідання постійних комісій протоколюється. Секретар постійної комісії складає протокол, який підписується головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови комісії, та секретарем комісії.

2.12. При розгляді питань, передбачених пунктами 4 та 6 статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", комісії готують висновки та рекомендації. Рекомендації комісій надсилаються адресатам відповідним підрозділом виконавчого апарату районної ради протягом трьох наступних робочих днів після засідання постійної комісії.

2.13. Постійна комісія для вивчення питань сприяння розробки депутатами проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

2.15. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради,
за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради можуть розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю від числа усіх членів постійних комісій, що їх приймають. При  участі у засіданні депутатських груп чи фракцій висновки і рекомендації приймаються з урахуванням їх думки.

2.16. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий апарат районної ради.

2.17. Діяльність комісій здійснюється на основі річних (на фінансовий рік) планів роботи, які узгоджуються з відповідними планами ради.

2.18. Остаточні висновки і рекомендації щодо виконання рішень районної ради є підставою для зняття радою з контролю виконаного рішення.

3. Права постійних комісій

Постійні комісії мають право:

3.1. Вносити пропозиції щодо питань на розгляд районної ради.

3.2. Виступати на сесіях районної  ради з доповідями та співдоповідями.

3.3. Створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів для вивчення питань, що відносяться до компетенції постійної комісії, та розробки проектів рішень ради.

3.4. Отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності необхідні матеріали і документи з питань, які належать до відання постійних комісій, в порядку, визначеному законодавством України.

3.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради
звіту посадових осіб районної державної адміністрації стосовно виконання ними делегованих повноважень.

4. Обов’язки постійних комісій
    

Постійні комісії зобов‘язані:

4.1. Будувати свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

4.2. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради та підготовку відповідних документів з питань, що належать до їх відання, для розгляду на сесіях та пленарних засіданнях районної ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та доопрацювання, оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, на інформаційній дошці районної ради та офіційному сайті районної ради на пізніше п’яти робочих днів з дня їх погодження із зазначенням дати  оприлюднення документа і дати оновлення інформації та не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.  

4.3. Періодично звітувати перед районною  радою про свою роботу.

4.4. Своєчасно виконувати доручення голови районної ради та заступника голови районної ради з питань, що належать до їх відання, інформувати про хід їх виконання.

4.5. Вивчати і враховувати у своїйдіяльностігромадську думку, розглядатизверненнягромадян і своєчаснореагувати на них.
 

5. Перелік постійних комісій районної ради
 

1.  Постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства.

2. Постійна комісія районної ради мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, прав громадян та боротьби зі злочинністю

3. Постійна комісія районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, власності та економічної реформи в народногосподарському комплексі

4. Постійна комісія районної ради з питань  соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, гуманітарної політики, гласності, зв’язків з об’єднаннями громадян

6. Функціональна спрямованість постійних комісій районної ради


6.1. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом  роботи районної ради, цим Положенням з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями районної ради.

6.2.  Перелік постійних комісій районної ради:

6.2.1. Постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства.

Розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм щодо розвитку в районі агропромислового комплексу, розділи проектів програми економічного, соціального та культурного розвитку району та цільових програм розвитку галузей, віднесених до відання комісії, вносить свої пропозиції та робить висновки щодо якості розробки відповідних розділів програми, заслуховує   звіти про виконання цих програм;

-    вивчає і готує питання про стан та розвиток агропромислового комплексу, ефективного використання землі, соціального розвитку села, розділів проектів програми економічного, соціального та культурного розвитку району та цільових програм розвитку галузей, віднесених до відання комісії;
-    погоджує проекти відведення земельних ділянок;
-    розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань;
-    здійснює контроль за виконанням рішень ради, її президії з питань, що належать до компетенції комісії;
-    за дорученням ради, або за власною ініціативою розглядає питання:

1) забезпечення реалізації екологічної політики України;
2) про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;
3) встановлення правил користування водозбірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
4) про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, внесення  пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних об’єктів, що мають екологічну цінність, об’єктами, які охороняються законом;
5) затвердження, з урахуванням екологічних вимог, проектів планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
6) затвердження районної екологічної програми.

-  здійснює контроль за виконанням рішень ради, її президії з питань, що належать до компетенції комісії.

6.2.2. Постійна комісія районної ради мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, прав громадян та боротьби зі злочинністю

-  участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони державного  і громадського порядку, прав громадян та боротьби зі злочинністю, здійснює заходи з питань депутатської діяльності та етики;
-  перевіряє в межах повноважень органів на території ради, подає за результатами перевірки висновки,  пропозиції на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
-  перевіряє виконання рішень ради, сприяє проведенню в життя актів органів державної влади і управління вищого рівня, контролює в межах повноважень ради додержання законодавства України;
-  сприяє розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;
-  бере участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради, сприяє в організації і перевірці їх виконання;
-  попередньо розглядає висновки щодо проектів соціальних програм або окремих їх розділів, які стосуються  питань законності і правопорядку;
-  готує висновки про відкликання депутата виборцями, про дострокове припинення повноважень депутата;
-  готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів;
-  здійснює контроль за виконанням рішень ради, її президії з питань, що належать до компетенції комісії.

 6.2.3. Постійна комісія районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, власності та економічної реформи в народногосподарському комплексі

-  розглядає проекти планів та програм економічного і соціального розвитку району, районного бюджету;
-  розглядає проекти соціальних програм щодо розвитку в районі промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, торговельного та побутового обслуговування населення, вивчає і готує питання про стан справ та розвиток цих галузей;
-  за дорученням  районної ради, її голови або за власним бажанням розглядає стан справ в галузях промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, торгівлі, побутового обслуговування населення, готує висновки, вносить ці питання на розгляд президії районної ради та сесії, виступає на них з доповідями та співдоповідями з цих питань;
-  розглядає звіти про хід виконання програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету, готує висновки, вносить ці питанняна розгляд президії районної ради  та сесії, виступає на них з доповідями та співдоповідями з цих питань;
-  проводить роботу по виявленню внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету;
-  бере участь у проведенні експертизи регіональних програм, контролює хід виконання, попередньо розглядає звіти про їх виконання;
-  розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги підприємств і громадян;
-  вивчає за дорученням голови або заступника голови ради діяльність відділів, управлінь та інших органів виконавчої влади, подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради;
-  одержує від керівників відділів, управлінь райдержадміністрації та інших органів виконавчої влади, підприємств, організацій і установ, що належать до власності територіальних громад або дотуються з районного бюджету, необхідні матеріали і документи та інформацію, яка забезпечує контроль за надходженням, розподілом і використанням коштів районного бюджету;
-  здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку району та районного бюджету, надходженнями та видатками позабюджетних фондів, виконанням рішень Ради, подає за результатами перевірок рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
-  веде облік майна та розглядає питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району;
-  попередньо розглядає пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств спільної власності територіальних громад району, створення спільних підприємств, до статутних фондів яких передається майно, що є у спільній власності територіальних громад району;
-  розглядає питання щодо надання в оренду цілісних майнових комплексів;
-  розглядає за дорученням відповідних Рад про передачу під заставу і придбання та відчуження майна об’єктів спільної власності територіальних громад району;
-  здійснює повноваження по управлінню акціями, частками господарських товариств, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, звіти про виконання цих програм.

6.2.4. Постійна комісія районної ради з питань  соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, гуманітарної політики, гласності, зв’язків з об’єднаннями громадян

- попередньо розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти офіційних програм щодо питань гуманітарної політики, а саме: освіти, культури, фізичної культури та спорту;
- вивчає та готує питання про стан справ у галузі гуманітарної політики (освіти, культури, фізичної культури та спорту), проблем сім’ї та молоді, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями;
-  про стан справ в медицині, охороні здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення;
-  за результатами аналізу та розгляду питань готує висновки та розробляє відповідні рекомендації;
-  здійснює контроль за станом справ з виплатою заробітної плати в цій сфері та за виплатою пенсій;
-  за результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації;
-  здійснює контроль за виконанням рішень ради, її президії з питань, що належать до компетенції комісії.


Керуючий справами, координатор
роботи президії  районної ради                                              В. О. Рибалко        

 

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet