ОГОЛОШЕННЯ

 

Високопільська районна рада Херсонської області оголошує конкурс на посаду керівника (директора) комунального некомерційного підприємства «Високопільська центральна районна лікарня» Високопільської районної ради Херсонської області (місцезнаходження: вул. Визволителів,145, 74000, смт. Високопілля, Херсонська область, Україна.

Основним напрямом роботи підприємства є: надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я; організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

Структура підприємства включає підрозділи: Адміністративно-управлінський , господарський, стаціонарні, поліклінічні, допоміжні медичні підрозділи та інші.

Кошторисні призначення на 2020 рік: 4685,0 тис. грн.  грн.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, освіта вища, стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія ;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяв про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Документи приймаються з 04 по 18 січня  2020 року за адресою: вул.. Визволителів,112, , смт. Високопілля, Херсонська область, Високопільська районна рада (третій поверх).

 

Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів – 21 січня 2020 року  за адресою: вул.. Визволителів,112,  смт. Високопілля,Херсонська область, Високопільська районна рада.  Дата проведення конкурсу: 21 січня 2020 року о 14.00.

Місце проведення: вул.. Визволителів,112,  смт. Високопілля, Херсонська область, Високопільська районна рада 

Довідки за телефоном: 2-18-99.

 

Додаток 1

 

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

? телефонного дзвінка за номером ___________________________;

? _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 20___ р.        ___________________

(підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

Додаток 2
 

ЗГОДА
 на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
 (серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р. __________________

(підпис)

 

Додаток 3

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 про вимоги та обмеження, встановлені

Законом України ,,Про запобігання корупції

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України ,,Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

___ ____________ 20 ___ р.          __________                  __________________

(підпис)                                 (ініціали та прізвище)

 

Додаток 4
 

ЗАЯВА*
 про відсутність конфлікту інтересів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи 

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

 1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так** ? ні ?

2) комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?         

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так** ? ні ?

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 


 

 1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так** ? ні ?

2) запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так** ? ні ?

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так** ? ні ?

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так** ? ні ?

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так** ? ні ?


 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так** ? ні ?

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

 

____  _______ 20___ р. ________________

(підпис)

____________

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

Завантажити(.doc)

 


Оголошення про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Високопільського району

1. Високопільська районна рада оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Високопільського району. 

2. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

- 3 представники Високопільської районної ради (в тому числі виконавчого апарату);

- 3 представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

- 3 представники Високопільської райдержадміністрації та/або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені головою районної ради - по одній особі від кожного громадського об’єднання.

3. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Високопільської районної ради (адреса: вул. Визволителів,112, смт Високопілля, Високопільський район, Херсонська область, 74000), як органу управління, протягом 15 днів з моменту оприлюднення даного оголошення на цьому сайті, тобто до 25 грудня 2019 року включно.

Просимо громадськість та трудовий колектив КНП «Високопільська ЦРЛ» подати свої пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії.


Про проведення конкурсу на посаду
керівника  (директора) комунального некомерційного
підприємства «Високопільська центральна
районна лікарня» Високопільської районної ради
Херсонської області 

На підставі пунктів 4 та 12 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я (затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №1094), пункту 1 рішення Високопільської  районної ради УІІ скликання від 05.12.2019 № 628 «Про заходи щодо забезпечення проведення конкурсу на посаду керівника  (директора) комунального некомерційного підприємства  «Високопільська центральна районна лікарня» Високопільської районної ради  Херсонської області» та у зв’язку з виникненням вакантної посади головного лікаря (директора)  КНП «Високопільська ЦРЛ»:

1. Провести конкурс на зайняття посади керівника (директора) комунального некомерційного підприємства «Високопільська центральна районна лікарня» Високопільської районної ради  Херсонської області  (далі – Високопільська ЦРЛ).2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті районної ради, одночасно з оприлюдненням даного розпорядження про проведення конкурсу, оголошення про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Високопільського  району (далі – постійно діюча конкурсна комісія). Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до районної ради, як органу управління, протягом 15 днів з моменту оприлюднення такого оголошення.

3. Постійно діючій конкурсній комісії, після завершення її формування, забезпечити проведення конкурсу на зайняття посади керівника (директора) Високопільської ЦРЛ у встановленому законодавством порядку.
4. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Рибалко В.О. сприяти у роботі  конкурсної комісії.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                                           С.В.Овчарук


24  вересня об 11.00  у малій сесійній залі Високопільської районної ради (вул. Визволителів,112) відбудеться громадське обговорення проекту регуляторного акта – рішення сесії Високопільської районної  ради “Про проект рішення  про затвердження тарифів (прейскуранту) на роботи і послуги, що виконуються і надаються бактеріологічною лабораторією”.

З повним текстом проекту рішення можна ознайомитися на офіційному сайті Високопільської районної ради в розділі “Сесії районної ради» в папці «ХХХІХ сесія райради».


Оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Високопільського району

Високопільська районна рада Херсонської області оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою визначення вартості майна – майнового комплексу комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня» за адресою: 74000, смт. Високопілля, вул.. Визволителів, 145, з метою проведення реорганізації шляхом перетворення комунального закладу “Високопільська центральна районна лікарня” в комунальне некомерційне підприємство “Високопільська центральна районна лікарня” Високопільської районної ради Херсонської області. Назва об’єкта оцінки: комунальний заклад «Високопільська центральна районна лікарня». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: комунальний заклад «Високопільська центральна районна лікарня».   Місцезнаходження об’єкта оцінки:  74000, смт. Високопілля, вул. Визволителів, 145. Мета проведення оцінки : проведення реорганізації шляхом перетворення комунального закладу “Високопільська центральна районна лікарня”в комунальне некомерційне підприємство “Високопільська центральна районна лікарня” Високопільської районної ради Херсонської області. Телефон, факс замовника конкурсу: (05535)2-18-99. Електронна адреса замовника конкурсу: rayradavskpl@ukr.net Замовник робіт з оцінки – Високопільська районна рада (74000, смт. Високопілля, вул. Визволителів, 112). Особа-платник робіт з оцінки – Високопільська районна державна адміністрація (74000, смт. Високопілля, вул. Визволителів, 112). Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів комунального майна, затвердженого рішенням ХХХУІІІ сесії районної ради VІІ скликання від 03 липня 2019 року №553 та розробленого на підставі Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення). До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. Претенденти для участі в конкурсі мають надати до виконавчого апарату Високопільської районної ради конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); інформація про претендента, що містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) (додаток 4 до Положення); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також будуть залучаютися ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо), їх письмові згоди (додаток 4 до Положення). До інформації може включатись інформація стосовно рішень Екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах. При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом. Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (за наявності). Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). Термін виконання оцінки об’єкта не повинен перевищувати 10 календарних днів. Конкурсна документація приймається протягом 30 діб з дня публікації оголошення на офіційному сайті районної ради. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Конкурсна документація подається до Високопільської районної ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). Телефон для довідок (05535) 2-18-99 Конкурс відбудеться  – 19 серпня 2019 року  о 10.00 год. у малій сесійній залі Високопільської районної ради (смт. Високопілля, вул.. Визволителів,112).


29 травня об 11.30  у малій сесійній залі Високопільської районної  ради (вул. Визволителів,112) відбудеться громадське обговорення проекту регуляторного акта – рішення сесії Високопільської районної  ради “Про затвердження проекту Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів оренди комунального майна”.

З повним текстом проекту рішення можна ознайомитися на офіційному сайті Високопільської районної  ради в розділі “Проекти рішень”.


Високопільська районна рада повідомляє, що відповідно до розпорядження голови районної ради від 11.02.2019 року 21 лютого 2019 року в малій сесійній залі о 10 годині відбудеться ХХХVІ сесія районної ради VII скликання з порядком денним:

Про програму соціального, економічного та культурного розвитку Високопільського району на 2019 рік.

Про районний бюджет на 2019 рік.

Інші питання.

На сесію запрошуються депутати районної ради, голова, заступники голови райдержадміністрації, сільські, селищні голови, начальники структурних підрозділів райдержадміністрації та керівники установ різних форм власності відповідно до порядку денного.


 

Бериславський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та підпорядковані йому бюро правової допомоги

Цією заявою ми наголошуємо на тому, що кожен з нас дотримується та поважає цінності системи безоплатної правової допомоги з першого дня її існування. Щодня ми сумлінно виконуємо  свою правозахисну роботу і підтримуємо імідж системи, як відкритої, прозорої, високопрофесійної, людиноспрямованої! Щодня ламаємо старі стереотипи, намагаємось бути корисними, цікавими, креативними! Ми отримали довіру людей до нашої системи! І саме тому нам болить, коли відбудуються такі події, коли підмінюються цінності та поняття, коли нас відкрито паплюжать.

Створення та розвиток системи безоплатної правової допомоги – це чи не єдина реформа в нашій державі, яка реально відбулась. Система працює та постійно вдосконалюється, і це заслуга чудової команди справжніх професіоналів. За менш, ніж 5 років, проведено колосальний обсяг роботи. Безоплатна правова допомога стала справді доступною і якісною. Можна, звісно, наводити статистичні дані, але давайте не забувати, що головне для нас – не цифри, а люди. Вчасно надана консультація, вміло складений позов або професійний захист в суді – це чиясь доля. Це чиясь свобода, здоров’я або навіть життя. Ми стали відкритими і ближчими до простих людей, але на цьому ми не зупиняємось.

Розвиток системи #БПД став можливим завдяки сучасним цивілізованим методам управління, відмови від радянської моделі бюрократії, притаманній у наш час більшості державних структур, відкритості, прозорості та інноваціям. Але в один момент усі досягнення можуть звестись нанівець через чиїсь особисті інтереси.

Вважаємо за потрібне наголосити на порушеннях, що мали місце, та які роблять нікчемними результати Конкурсу, а саме:

 • під час проведення співбесіди з претендентами було порушено базові принципи проведення процедур відбору: не забезпечено рівні умови для кандидатів через відсутність чітких критеріїв оцінювання та визначених компетенцій;
 • члени комісії з числа працівників Міністерства юстиції не могли об’єктивно оцінювати свого керівника, так як є його підлеглими особами, тобто зацікавленими у результатах конкурсу;
 • нерівні умови для кандидатів під час оцінювання, чому сприяв незбалансований склад комісії в якому було 5 представників від Міністерства юстиції та лише 3 від громадськості.

Вважаємо, що результат Конкурсу є наслідком не об’єктивної, спільної роботи комісії, а простої чисельної переваги представників Міністерства  юстиції у складі Комісії.
На підставі викладеного, 

ПРОСИМО:

 1. Скасувати результати Конкурсу з відбору на посаду директора Координаційного центру.
 2. Провести новий Конкурсу з відбору на посаду директора Координаційного центру на засадах публічності, відкритості та широкого залучення громадськості, які були сформовані під час проведення конкурсів з відбору керівників бюро правової допомоги.
 3. Невідкладно розпочати професійну відкриту дискусію для визначення шляхів підвищення незалежності системи безоплатної правової допомоги.

адже #we_love_ legalaid_ukraine! 


Сьогодні Україна активно інтегрується у європейське суспільство. А як відомо, будівництво правової європейської держави неможливе без втілення необхідних правових реформ. І саме тому, Міністерством юстиції України було запроваджено програму, яка спрямована, в першу чергу, на забезпечення потреб громадян у якісній безоплатній правовій допомозі. Так, у 2011 році було прийнято Закон України «Про безоплатну правову допомогу», а в січні 2017 року до нього було внесено зміни в частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Метою зазначених законодавчих новел стало посилення соціальних гарантій шляхом розширення кола осіб, які мають право на гарантовану державою безоплатну вторинну правову допомогу.

1 вересня 2016 року у Високопільському районі Херсонської області запрацювало Високопільське  бюро правової допомоги. Одним з головних аспектів його роботи є надання безоплатної правової допомоги та підвищення правової свідомості громадян. Після урочистого відкриття  Високопільського бюро його співробітники почали активну роботу з громадою району - вуличні консультування, роз'яснювальну роботу тощо.

Отже, від початку роботи Високопільського бюро за правовою допомогою до нього звернулось 170 громадян, з них – 66 чоловіка та  63 жінки. Для забезпечення доступу до правової допомоги мешканців відділених районів здійснено 10 виїздів під час яких прийнято 27 осіб,та надано консультації.

За період роботи бюро клієнти звертались за правовою допомогою по таким категоріям питання як:

соціальне забезпечення - 16,спадкове - 12,сімейне - 12,медичне- 2,трудове -13,адміністративне - 8,земельне - 23,договірне - 10,житлове - 10,інші цивільні -30,виконання судових рішень - 3,неправове питання - 14 ,питання з ішої галузі права -17.    Жителі Високопільського району також користуються можливістю отримання безоплатної вторинної правової допомоги із вересня по грудень 2016 року спеціалістами Високопільського бюро було прийнято 9 звернень громадян,а також 2 звернення зареєстровані 2017 року, на підставі яких їм було надано адвокатів за рахунок держави.

Представники бюро також активно проводять правопросвітницькі заходи, в тому числі зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування. У  процесі спілкування усім надається вичерпна  інформація  стосовно роботи бюро, обговорюються напрямки взаємодії та якісного поширення інформації про систему БВПД серед місцевих мешканців, надаються методичні рекомендації у роботі органів місцевого самоврядування.

Клієнтам Високопільського бюро постійно надаються практичні роз’яснення щодо можливості використання електронних сервісів Мін’юсту, після запровадження яких громадянам не потрібно витрачати час у чергах, щоб отримати ту чи іншу довідку. Всі ці сервіси можна отримати через інтернет, лише зайшовши на сайт Міністерства юстиції.

Отже, Високопільським бюром з часу його створення організовано низку заходів, які спрямовані на підвищенні якості надання правових послуг населенню та наближенні держави до людей.


СПИСОК ФОНДІВ АРХІВНОГО ВІДДЛУ КОЧУБЕЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ВИСОКОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СТАНОМ НА 01.02.2017В Україні діє соціальна урядова програма з надання безоплатної правової допомоги.До уваги жителів Високопільщини!

Безоплатна вторинна правова допомога – це правова допомога, що надається для захисту прав людини в суді за рахунок коштів Державного бюджету України.

І. Хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу?

     Право на таку допомогу мають:

 • малозабезпечені особи (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму);
 • інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
 • діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвою насильства в сім’ї (через опікунів/ піклувальників, батьків);
 • особи, які претендують на статус біженця (до моменту прийняття рішення про надання такого статусу);

 - ветерани війни (учасники бойових дій, у тому числі учасники АТО, інваліди та учасники війни), члени сімей загиблих у воєнних діях, конфліктах та антитерористичних операціях (у разі порушення їхнього права на пільги та гарантії соціального захисту, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та за наявності у них посвідчення ветерана війни або члена сім’ї загиблого);

- особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною або є жертвами нацистських переслідувань (лише стосовно питань, пов’язаних із відповідним соціальним захистом);

- особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатною особою, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (протягом розгляду цієї справи у суді);

- особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (протягом розгляду цієї справи у суді);

- реабілітовані особи (стосовно питань, пов’язаних із реабілітацією).

ІІ. Адреса найближчого центру правової допомоги.

74300, Україна, Херсонська область, м. Берислав, вул. Рози Люксембург, 6А (вхід з вул. Леніна), тел: 068 814-38-61.

IІІ. Які правові послуги можна отримати в центрі правової допомоги?

Центр правової допомоги забезпечує надання таких правових послуг:

 • представництво інтересів особи у разі, якщо справа потребує розгляду в суді чи вже розглядається судом;
 • складання документів, необхідних для захисту прав особи у суді.

Ці послуги надаються адвокатами за дорученням центрів правової допомоги або штатними юристами центрів.

IV. Чи має особа, отримуючи безоплатну вторинну правову допомогу, платити за це?

Безоплатна вторинна правова допомога передбачає, що роботу адвоката у справі оплачує держава. Це означає, що для особи така правова допомога є безкоштовною. Ані адвокат, ані службові особи центру правової допомоги не мають права вимагати у людини жодної додаткової матеріальної винагороди за виконану роботу.

Важливо! Усі інші платежі, пов’язані із судовим розглядом справи, людині, яка отримує безоплатну правову допомогу, необхідно сплачувати самостійно (крім випадків, коли вона користується пільгами, передбаченими відповідними законами):

 • судовий збір;
 • експертиза (якщо вона потрібна);
 • публікація у пресі про виклик відповідача і таке інше.

 

V. Що потрібно для звернення до центру правової допомоги?

 1. Зателефонувати до найближчого центру правової допомоги або до операторів гарячої лінії безоплатної правової допомоги – 0800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).
 2. Проконсультуватися з центром правової допомоги щодо права на правову допомогу за рахунок держави, часу візиту та необхідних документів, які треба взяти із собою для попередньої консультації.
 3. Скласти письмове звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, завітавши до центру правової допомоги. За потреби звернення допоможе скласти співробітник центру.
 4. Подати документи разом зі зверненням для підтвердження приналежності до однієї з визначених законом категорій осіб, яка має - право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги.

-->

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet