Додаток
до рішення ІІ сесії
районної ради VІІ скликання
від 04 грудня 2015 року

РЕГЛАМЕНТ
Високопільської районної ради VІІ скликання
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правові засади діяльності районної ради

1.1. Високопільська районна рада (далі — Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл та  селищ     району, у межах повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих Раді сільськими та селищними радами району.

1.2. Районна рада є правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує виконувати свої повноваження рада попереднього скликання. Строк повноважень районної ради визначається чинним законодавством.

 1.3.Високопільська районна рада є юридичною особою, має печатку із зображненням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

1.4. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Кон­ституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформа­ції», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.5. Регламент Високопільської районної ради УІІ скликання – це нормативно-правовий документ (далі - Регламент), який регулює порядок роботи районної ради, її засідань, формування постійних комісій, президії ради, процедуру інших видів діяльності районної ради її органів, депутатів, посадових осіб, а також функції, які випливають з їх повноважень, встановлених Конституцією України, Законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами України.

Не пізніше як на другій сесії затверджується Регламент районної ради, Положення про постійні комісії, Положення про президію районної ради.

1.6. Цей Регламент діє до затвердження Регламенту районної ради нового скликання.  Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради рішенням Ради, прийнятим більшістю голо­сів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і допов­нень до Регламенту.

1.7. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

 1.8. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

-  народовладдя;

-  законності;

-  гласності;

-  колегіальності;

-  поєднання місцевих і державних інтересів;

-  виборності;

-  правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених зако­нодавством;

-  державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

-  судового захисту прав місцевого самоврядування;

-  підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1. Діяльність Ради проводиться відкрито і  гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на  її пленарних засіданнях крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2. Результати роботи  Ради, її президії, постійних комісій висвітлюється  на офіційному веб-сайті Ради та у інший, визначений Радою, спосіб.

4. Мова роботи ради

4.1. Робота ради та її діловодство ведеться державною мовою.

4.2. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати  мовою, розповсюдженою на території району.

5. Присутність на пленарних засіданнях Ради

5.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови або заступника голови Ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самовря­дування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

5.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленар­ному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

5.3. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засі­данні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

5.4. За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: смт. Високопілля, вул.Червоноармійська,112.

5.5.Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмі­стити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог Регламенту.

5.6.У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

 6. Закриті пленарні засідання Ради

6.1. У разі необхідності, за рішенням Ради, що приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

6.2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми голова районної державної адмі­ністрації, за запрошенням ради - особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

6.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

6.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

6.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає оприлюдненню за підсумками закритого засідання, визнача­ються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

7. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

7.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою районній державній адміністрації повноважень та в інших ви­падках, передбачених законодавством.

7.2. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самовряду­вання, цього Регламенту.

7.3. Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

7.4. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) по­стійну комісію Ради.

7.5. Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії Ради, пере­даються до відповідних (профільних) постійних комісій Ради.

8. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації Раді

8.1. Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна Раді у виконанні районних програм соці­ально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих Радою, та з виконання рішень Ради з цих питань.

8.2. Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації Рада проводить його обго­ворення. За підсумками обговорення Рада приймає відповідне рішення.

8.3.Районна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 1. Підготовка пленарних засідань

9. Порядок скликання першої сесії Ради

9.1. Першу сесію новообраної Ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної ви­борчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості не більше п’яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії за їх домовленістю почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови Ради.

9.2. 3 часу обрання голови Ради він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог закону та Регламенту.

10. Порядок денний першої сесії Ради

10.1. До порядку денного першої сесії Ради можуть бути включені такі питання:

-  інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до Ради і визнання їх повноважень;

-  про обрання голови Ради;

-  про обрання заступника голови Ради;

- про регламент роботи ради.

10.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з декількох пленарних засідань.

11. Форми роботи Ради

11.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засі­дань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затверджен­ням на посади посадових осіб

12. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

12.1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 16 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на ЗО хвилин для обідньої перерви.

12.2. Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визна­чений у пункті 12.1 цієї статті робочий час.

12.3. У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у поряд­ку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

  1. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутат­ських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні Ради зобов’язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні Ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фрак­ція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

13. Порядок скликання сесії Ради

13.1. Сесія Ради скликається головою Ради за необхідності, але не менше одного разу на квартал.

13.2. Сесія Ради також скликається головою Ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації.

13.3. У разі немотивованої відмови голови Ради або неможливості ним скликати сесію Ради, сесія Ради скли­кається заступником голови Ради. У цих випадках сесія Ради скликається, якщо голова Ради без поважних при­чин не скликав сесію Ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених п. 13.1 та п. 13.2 цієї статті.

13.4. У разі якщо посадові особи, зазначені у пп. 13.1-13.3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію Ради на вимогу однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної Ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією Ради.

13.5.У випадку скликання сесії районної ради групою депутатів, подання за підписами не менше третини депутатів від складу ради з поясненням причин скликання сесії ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень реєструється у виконавчому апараті ради. Виконавчий апарат зобов’язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання подання повідомити усіх депутатів ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів. У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, якими була скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один із депутатів ради.
13.6. Розпорядження про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів Ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд Ради, на офіційномувеб-сайті Ради.

13.7. Виконавчий апарат Ради забезпечує отримання кожним депутатом Ради проектів рішень та інших ма­теріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії Ради, не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках — у день відкриття сесії.

13.8. За згодою депутата Ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому елек­тронною поштою.

14. Формування порядку денного сесії Ради

14.1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради формуються відповідно до:

- перспективного плану роботи районної ради;

- пропозицій голови районної ради;

- пропозицій заступника голови районної ради

- пропозицій голови районної державної адміністрації;

- пропозицій постійної комісії;

- пропозицій депутатської групи, фракції;

- пропозицій окремих депутатів.

14.2. Порядок денний пленарного засідання  оприлюднюється на інформаційній дошці районної ради та офіційному сайті районної влади на пізніше п’яти робочих днів з дня його погодження на засіданнях постійних комісій або президії районної ради із зазначенням дати  оприлюднення документа і дати оновлення інформації та не пізніше як за 20 робочих днів до дати  розгляду питань на сесії.  

14.3.У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

14.4. Проекти рішень, розроблені відповідними постійними комісіями районної ради, оприлюднюютьсяна офіційному веб-сайті Ради  не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. У разі внесення змін або доповнень до проектів рішень, погоджених відповідними постійними комісіями, дані проекти із внесеними змінами оприлюднюютьсяна офіційному веб-сайті Ради  із зазначенням дати оновлення інформації.

14.5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради,  подаэться відповідно до чин­ного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою. Проекти рішень Ради голова Ради або його заступник  передають до виконавчого апарату Ради для розгляду та встановлен­ня відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству,  радник з юридичного забезпечення роботи ради візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству — надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній постійній комісії для подальшої роботи.

14.6.У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються та­кож звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень Ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй Радою повноважень, звіти прокурорів відповідного рівня, інших посадових та службових осіб, зобов’язаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.

14.7. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради. В питання «Різне» включаються: заяви, телеграми, листи, звернення виборців, повідомлення, інформації. Рішення сесії в  розділі «Різне» не приймається.

14.8. На засіданнях президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради, зокрема:

 - проектів, розроблених районною державною адміністрацією, - заступники голови районної держав­ної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках - уповнова­жені ними особи;

 - проектів, розроблених фракціями, групами - керівники фракцій, груп або уповноважені фракціями особи;

 - проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями, - голова комісії або уповноважена комісією особа.

14.9. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питан­ня, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.

14.10. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до районного бюджету;

- кадрові питання;

-  питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови районної Ради або голови районної державної адміністрації.

14.11. У порядок денний до його затвердження можуть бути включені за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів інші питання у випадках, коли:

- для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів;

- підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів;

- питання потребує негайного вирішення (при цьому проект рішення готується депутатами, які ініціювали розгляд питання, і розповсюджуєтьсясеред депутатів у процесі роботи сесії через секретаріат).

15. Затвердження порядку денного сесії Ради

15.1. Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується як процедурне питання  в цілому більшістю голосів депута­тів Ради від присутніх на пленарному засіданні.

15.2. Питання  порядку денного сесії до його затвердження можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж передбачено проектом, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням  більшості депутатів, присутніх на засіданні Ради.

15.3.Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

15.4. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішен­ня може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

15.5. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене, та повернуто відповідному розробнику.

16.Підготовка та прийняття проектів регуляторних актів.

16.1Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

16.2 Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо­дарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

16.3. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

16.4 Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією здійсню­ється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

16.5. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна профільна  комісія Ради забез­печує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

16.6. Голова відповідної постійної комісії Ради доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

17. Відкриття та ведення пленарного засідання

17.1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває (у разі розгляду усіх питань порядку денного) голова Ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загаль­ного складу Ради.

18. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

18.1.  Реєстрація депутатів здійснюється виконавчим апаратом Ради за допомогою  друкованого  реєстру, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засідан­ні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів, та до Лічильної комісії.

18.2. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю не­обхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.

18.3. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради на вимогу депутатів Ради проводить за допомогою Лічильної комісії пере­вірку кількості депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.

19. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

19.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

 - відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

 - виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

-  організовує розгляд питань;

-  повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

 - надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

 - створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

 - ставить питання на голосування, оголошує його результати;

 -  забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

 - вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

 -  вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

 -  має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;

 -  до початку розгляду питань порядку денного робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

 -  здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

19.2. Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених пунктом 41 цього Регламенту.

20. Робочі органи  пленарного засідання

20.1 З метою забезпечення роботи пленарного засідання сесії (гласності, об'єктивності, відповідності законам України, цьому Регламенту) на сесії утворюються робочі органи (секретаріат, лічильна група (комісія), юридична група).

20.2. Пропозиції по їх кількісному та персональному складу вно­сяться головуючим на засіданні від імені постійної комісії або робочої групи, яким доручена підготовка сесії, а також депутатськими групами, фракціями, окремими депутатами. Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії. До складу робочих органів не входять голова та заступник голови Ради.

Лічильна група (комісія): обирається (персонально або за списком)з числа депутатів для визначення  і узагальнення результатів голосування на час проведення  сесії. До складу лічильної комісії для проведення  таємного голосування і визначення його результатів  не можуть входити депутати, кандидатури яких висуваються для обрання.

Секретаріат сесії: обирається з числа депутатів (персонально або за списком) для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, що надходять на адресу сесії, інформування сесії з цих питань.

Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.

Надає роз'яснення депутатам з питань роботи сесії.

Розповсюджує на пленарному засіданні сесії будь-які матеріали, що  надходять від депутатів ради та запрошених.

Юридична група: обирається районною радою (персонально або за списком) для юридичного забезпечення роботи сесії, надає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань.

До складу юридичної групи мають право входити депутати, а також особи, які не є депутатами ради та мають відповідну фахову підготовку з правом дорадчого голосу.

21. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

21.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

21.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань. Рішення по кожному з обговорюваних питань приймається окремо.

22. Порядок надання слова

22.1.Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, пе­редбаченого цим Регламентом, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денногоособистою письмовою заявою депутата Ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засідання про перехід до розгляду цього питання. 22.2.Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова: промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції — зазначає і її назву.

22.3.Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чин­ного законодавства України, цього Регламенту.

22.4. Черговість виступів формується в порядку надходження письмової заяви на виступ і реєструється  головуючим або секретаріатом.Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

22.5. За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

-  з мотивів голосування;

-  для оголошення процедурного питання;

-  для репліки;

-  для застережень.

 Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

 23. Визначення часу для виступів на сесії Ради

23.1. Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді за потребою — до 10 хвилин.

23.2. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи про­позиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.

23.3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленар­ному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запи­тання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим при  обговоренні питання порядку денного запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

23.4. Для відповіді на запитання надається до 3 хвилин.

23.5. Для повторних виступів у обговоренні, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 3 хвилин.

23.6. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

23.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця - 3 хвилини.

23.8. Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь  здійснювалась кількомаособами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

23.9. За необ­хідності, на прохання окремого промовця та за згодою депутатів районної Ради,  головуючий на пленарномузасіданні ради може подовжити йому час для виступу до 2 хвилин.

23.10. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформа­ції, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

24. Право депутата на виступ

24.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

24.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, вста­новленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні Ради, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

24.3. Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності де­путата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

24.4.. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які бу­дуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

25.  Порядок розгляду та обговорення питання

25.1. За пропозицією головуючого у разі необхідності Рада  визначає загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

25.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:

-  доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

-  співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

-  виступи депутатів ради з оголошенням та обгрунтуванням окремої думки за умови, що окрема дум­ка не була поширена серед депутатів Ради раніше;

- виступи депутатів Ради;

-  оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

-  заключне слово співдоповідачів і доповідача (за потреби);

-  уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

25.3.Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються секретаріату сесії Ради одразу ж після закінчення пленарного засідання Ради.

25.4. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

25.5.Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються головою або за його дорученням постійними комісіями, або направляються на розгляд відповідним державним органам, посадовим особам, які зобов’язані в 15-денний термін розглянути ці пропозиції й зауваження. Про результати письмово повідомити безпосередньо депутата, а також голову районної ради

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 26. Загальні положення порядку голосування

26.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може пере­риватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.

26.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

 26.3.У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших розробників проектів документів. У разі надходження інших проектів, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

27. Вимоги до процедури голосування

27.1.  Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таєм­ного голосування місці.

27.2.Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

27.3. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні резуль­тати і прийняте рішення.

27.4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

28. Загальні вимоги до рішення Ради

28.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прий­няття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, перед­бачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

28.2. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

28.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

28.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування про­цедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

29. Рішення Ради з процедурних питань

29.1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

29.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарно­му засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

29.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгля­ду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

 30. Протокол сесії

30.1. Засідання сесій Ради протоколюються. Запис сесії ведеться  на електронних носіях.  Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат Ради. Запис на електронних носіях зберігається у виконавчому апараті протягом 1 року.

30.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не ви­ключно):

-  відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;

-  кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

-  питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;

- прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;

-  прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

- результати поіменного та таємного  голосування.

30.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою районної Ради, а у разі його відсутності - заступником голови районної Ради, або  депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

30.4. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону Укра­їни «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

30.5.Оригінал протоколу сесії районної ради зберігається у виконавчому апараті  районної ради, а після завершення скликання здається до державного архіву на постійне зберігання.

31. Відкрите поіменне голосування

31.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради про­водиться  відкрите поіменне голосування шляхом підняття руки. Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією.

31.2.Дані про результати поіменного голосування  підлягають обвязковому оприлюдненню  та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Розміщуються в день голосування на офіційному веб-сайті ради і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

31.3.До вступу в дію Закону України «Про внесення змін до статті 59 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо поіменних голосувань), проводити відкрите голосування шляхом підняття рук.

32. Загальні положення про таємне голосування

32.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1,29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

32.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

32.3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду голови районної Ради, заступ­ників голови районної Ради включаються всі депутати Ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

32.4. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно не вноситься до усіх бюлетенів для таємного голосування.

32.5. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосу­вання обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 23 Регламенту.

32.6. Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

32.7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Кон­троль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

33. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

33.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування — обрання, при­значення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

33.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформу­льовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє во­левиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді, а при внесенні до бюлетеня кандидатур на посади має бути графа «не підтримую жодного кандидата». Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку поруч  відповідного варіанту відповіді.

33.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку про­ведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії.

33.4. Лічильна комісія перевіряє, чи відпові­дають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.

33.5. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготов­ляються виконавчим апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

33.6. Недійсними вважаються бюлетені:

- . невстановленого зразка;

-  в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

-  у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

- з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата Ради;

-  до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

33.7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійс­ними і проводиться переголосування.

34. Процедура таємного голосування

34.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабінки або спеціально визначеного місця для таємно­го голосування, опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

34.2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін або спеціально визначеного місця для таємного голосування згідно з Реєстром про одержання бюлетеня для таємного голосування.

34.3. Кожному депутату Ради після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

34.4. Голосування проводиться у кабіні або спеціально визначеного місця для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відпо­віді «так», «ні» або «утримався» — якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

35. Повторне таємне голосування

35.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

35.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

35.3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один'кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

36. Підведення підсумків таємного голосування

36.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

36.2.Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

36.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач до­повідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

37. Наслідки порушення порядку таємного голосування

37.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголо­шуються Лічильною комісією недійсними.

37.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування пору­шено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне го­лосування.

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

38. Набрання чинності рішеннями Ради

38.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

38.2. Рішення Ради оприлюднюютьсяневідкладно на офіційному веб-сайті Ради, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття.

38.3.Рішення сесії реєструється у виконавчому апараті районної ради з зазначенням порядкового номеру скликання ради і присвоєнням їм відповідного номера.

39. Внесення змін до рішень Ради

39.1. За мотивованим поданням голови Ради, його заступників, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

40. Скасування рішень Ради

40.1. За мотивованим поданням голови Ради, його заступників, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

40.2. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

ГЛАВА 5. Питання дисципліни та етики

41. Дисципліна та етика на сесіях районної Ради

41.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки.

41.2.Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право при­пинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого — позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

41.3. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу  пленарного засідання Ради.

41.4. Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

41.5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

41.6.Після чергового попередження протягом пленарного засідання процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.

41.7.У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.У разі оголошення перерви  або закриття засідання у зв’язку із вищезазначеними  обставинами, рада збирається в інший час, оголошений головуючим.

41.8.Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

41.9. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тим­часових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Глава 1. ГОЛОВА РАДИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ

42. Правові засади статусу і діяльності голови Ради та його заступника

42.1. Повноваження голови Ради, заступника голови Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Рег­ламентом.

42.2. Голова Ради, заступник голови Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підпри­ємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперати­вів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

43. Порядок обрання голови Ради

43.1. Голова Ради обирається Радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосу­ванням бюлетенів.

43.2. Рішення про обрання голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість де­путатів від загального складу Ради.

43.3.Кількість кандидатур на посаду голови Ради не обмежується.

43.4.  Кандидати на посаду голови Ради виступають на пленарному засіданні Ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів Ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати Ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні Ради, з урахуванням черговості депутатів Ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні Ради надає йому слово позачергово.

43.5. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом.

43.6. У разі, коли кандидатів на посаду голови Ради не було обрано, проводиться повторне  голосування з додер­жанням положень регламенту.

44. Повноваження голови Ради

44.1. Голова Ради відповідно до своїх повноважень:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду відповідно заступника голови районної ради,  вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення);

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районноїради, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою;

19). в межах своїх повноважень видає розпорядження.

45. Порядок припинення повноважень голови Ради

45.1. Голова Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених пунктами. Голова Ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови Ради.

45.2. У своїй діяльності голова Ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таєм­ного голосування. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради.

Звільнення особи з посади голови Ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї Ради.

45.3. Повноваження голови Ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата Ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови Ради, а також у інших передбачених Законом випадках.

45.4. Зазначені у п. 45.3 цього Регламенту повноваження голови Ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови Ради з дня прийняття відповідною Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

45.5. У випадках, коли повноваження голови Ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувально­го акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

46. Порядок обрання заступника голови Ради

46.1. Заступник голови Ради обирається Радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.

46.2. Рішення про обрання заступника голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

46.3. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови Ради не було обрано, проводиться нове голосу­вання з додержанням положень Регламенту. Кандидатури, що не набрали необхідноі- кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії Ради не більше двох раз.

47. Повноваження заступника голови Ради

47.1.Заступник голови ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради абодострокового припинення повноважень заступника голови Ради.

47.2.Заступник голови Ради здійснює повноваження голови Ради за відсутності голови Ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою Ради своїх обов’язків з інших причин.

Глава 2. Постійні комісії Ради

48. Загальні умови створення постійних комісій ради.

48.1.Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання та здійснення контролю за виконанням рішень ради.

48.2.У Раді у творюються такі постійні комісії  :

постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, енергетики, транспорту, звязку та житлово-комунального господарства.

постійна комісія районної ради мандатна,з питань депутатської діяльності та етики,законності і правопорядку,прав громадян та боротьби зі злочинністю.

постійна комісія районної ради з питань планування,бюджету і фінансів,власності та економічної реформи

постійна комісія районної ради з питань соціального захисту населення,охорони здоровя,освіти,гуманітарної політики,гласності,звязків із обєднанням громадян.

48.3.Кількісний та персональний склад кожної постійної комісії визначається радою.

48.3.Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень.

48.4.Питання утворення, обрання і ліквідація постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради.

48.5.Усі інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії Ради за рішенням Ради..

49. Склад постійних комісій Ради

49.1. Рада обирає постійні комісії за пропозицією голови Ради у складі: голови і членів комісії за попереднім узгодженням представників політичних партій.

49.2. Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії.

49.3. Всі члени постійних комісій мають рівні права.

49.4. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається та­кою, що відбулася, після прийняття Радою відповідного рішення.

50. Порядок обрання складу постійних комісій Ради

50.1. За пропозицією голови Ради склад постійних комісій Ради обирається за списком.

50.2.Персональний склад постійних комісій Ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів Ради; назву районної організації політичної партії, від якої обрано депутата.

50.3. Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визна­чаються Положенням про постійні комісії за рішенням Ради.

Глава 3. ПРЕЗИДІЯ РАДИ

51. Правовий статус та повноваження президії Ради

51.1. Президія Ради є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд Ради, та вирішує інші питання за дорученням Ради.

51.2. Президія Ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

51.3. До складу президії Ради входять голова Ради, заступник голови Ради, голови постійних комісій Ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп.

51.4. Повноваження президії Ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується рішенням Ради, цим Регламентом.

Глава 4. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

52. Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради

52.1. Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо кон­кретно визначених Радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

52.2. У складі тимчасової контрольної комісії Ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

52.3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій кон­трольної комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

52.4. Про утворення тимчасової контрольної комісії Рада приймає рішення, де визначає:

-  назву тимчасової контрольної комісії;

 - завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється:

 - кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

 -  термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

 -  термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

 -  за необхідності — заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії. 

52.5.Рішення Ради про створення тимчасової контрольної комісії вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу Ради.

53. Склад тимчасової контрольної комісії Ради та режим її роботи

53.1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

53.2.Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов’язаних з ним осіб до керівництва якими чи до яких він або пов’язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

53.3. Тимчасова контрольна комісія Ради працює в режимі засідань, як правило, закритих.

53.4. Депутати Ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

54. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії Ради

54.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях Ради та на пленарному засіданні Ради Рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

54.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

- прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

-  припинення повноважень Ради.

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

Глава 1. ДЕПУТАТИРАДИ

55. Правові засади діяльності депутатів Ради

55.1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конститу­цією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

55.2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій (виборчих блоків) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами району.

55.3. Повноваження депутата районної Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків вибо­рів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної Ради.

55.4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого са­моврядування.

55.5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворю­ваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

55.6.Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійних комісій та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

55.7.Депутат, який не може взяти участь у засіданні райради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову  районної ради через виконавчий апарат райради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

55.8.Депутат районної ради може мати не більше п’яти помічників-консультантів на громадських засадах. Положення про помічника-консультанта депутата районної ради затверджується радою.

56. Посвідчення та нагрудний знак депутата Ради

56.1. Депутату Ради після визнання їх повноважень надається:

- тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане районною виборчою комісією;

-  посвідчення депутата Ради за підписом голови Ради;

-  видається також нагрудний знак «Депутат      районної ради».

56. Форми роботи депутата Ради

56.1. Діяльність депутата в Раді включає:

- участь у пленарних засіданнях Ради;

-  участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій — з правом до­радчого голосу;

-  участь у засіданнях президії Ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії Ради;

-  виконання доручень Ради та її органів;

-  роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

-  роботу з населенням району.

57. Депутатські фракції та групи

57.1. Депутати Ради мають право  об’єднуватися у депутатські групи та фракції.

57.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами Ради, які обрані за списками політич­них партій, що за результатами виборів увійшли до складу Ради.

57.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

57.4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

57.5. Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню де­путатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

57.6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

57.7. Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи для спільної роботи.

57.8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

57.9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

58. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

58.1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

58.2. Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції та групи про бажання входу (виходу) до (із) фрак­ції або групи, після чого фракція або група приймає відповідне рішення.

58.3. Керівник фракції та групи письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.

58.4. При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім’я голови Ради про сформування депутатської; фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на найближчому пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради.З моменту оголошення депутатська група чи фракція вважається зареєстрованою.

58.5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом Ради серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

59. Права депутатських фракцій та груп

59.1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує районна Рада.

59.2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.

59.3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для ство­рення більшості в Раді чи опозиції.

59.4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та Ради.

60. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

60.1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повно­важень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, за винятком президії Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.

60.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

61. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

61.1. Голова Ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в Раді.

61.2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат Ради поширює серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про їх діяльність.

61.3.Депутати і депутатські групи можуть вільно співпрацювати  між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

РОЗДІЛ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

62. Статус та порядок утворення виконавчого апарату Ради

62.1. Виконавчий апарат утворюється Радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встанов­люються Радою за поданням голови Ради.

62.2. Діяльність виконавчого апарату Ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат Ради.

62.3. Виконавчий апарат Ради за посадою очолює голова Ради.

63. Повноваження виконавчого апарату Ради

63.1. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-тех­нічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з те­риторіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.

64. Прийняття і внесення змін до Регламенту. Відповідальність за його порушення

64.1. Даний Регламент приймається, доповнюється і змінюється рішенням районної ради, якщо за це проголосує більшість депутатів від загального складу ради.

64.2. Будь - яка зміна Регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

64.3. Всі порушення Регламенту оголошуються на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

64.4. Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою для позбавлення його права на виступ з розгляду того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий на сесії або рада.


Керуючий справами, координатор
роботи президії  районної ради                                              В. О. Рибалко

Додаток
до рішення ІІІ сесії
районної ради VІ скликання
від  26.11. 2010 року

РЕГЛАМЕНТ
роботи районної ради

VІ скликання

 

Розділ І
Загальні положення

1. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються порядку діяльності районної ради.

2. Регламент районної ради VІскликання (далі - Регламент) є нормативним актом ради, який встановлює порядок формування та організацію роботи керівних та робочих органів ради: постійних комісій, президій, груп, фракцій, скликання сесій ради, порядок підготовки сесій і розгляду нею питань порядку денного сесій, організації роботи сесій, підготовка і розгляд проектів рішень, види голосування і процедури прийняття рішень,  скликання сесій ради,  порядок підготовки і розгляду нею питань (постійні комісії, президія, групи, фракції, внесення пропозицій, голосування, види голосування, прийняття рішень, їх взаємовідносини при підготовці та прийнятті рішення), прийняття рішення про затвердження порядку денного пленарного засідання сесії та інших процедурних питань, порядок роботи сесії, проведення сесій районної ради, її пленарних засідань, формування постійних комісій, депутатських груп, фракцій, їх функції та форми роботи.

3. Робота районної ради як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад району , базується на принципах законності, відкритості, гласності, колегіальності.

Гласність та відкритість роботи районної ради забезпечується шляхом проведення відкритих сесій із запрошенням на неї представників громадськості , трансляції засідань по радіо, публікацій  в друкованих засобах масової інформації.

У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Робота районної ради ведеться державною мовою. У разі, коли депутат не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, що розповсюджена на території району.

Розділ ІІ

Формування структури районної ради

2.1. Районна рада на сесії обирає керівних осіб та затверджує такі основні органи:

заступника голови районної ради;

виконавчий апарат районної ради;

постійні комісії районної ради, їх голів;

президію районної ради;

тимчасові контрольні комісії, їх голів.

2.2. Формування, діяльність, компетенція і функції обраних осіб та основних органів районної ради визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Положеннями про виконавчий апарат районної ради, постійні комісії, президію районної ради, іншими законодавчими актами.

Постійні комісії районної ради.

2.3. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. 4. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови ради, або власною ініціативою розглядають питання щодо стану справ у відповідних галузях народного господарства, вивчають діяльність органів виконавчої влади в районі, підприємств, організацій, установ та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

2.5.  В районній раді утворюються такі постійні комісії:

-  з питань агропромислового комплексу, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства.

– мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, прав громадян та боротьби зі злочинністю;

 – з питань планування, бюджету і фінансів, власності та економічної реформи в народногосподарському комплексі;

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, гуманітарної політики, гласності, зв’язків з об’єднаннями громадян;

2.6. Робота постійних комісій районної ради проводиться у відповідності  з планами, що затверджуються радою. Організація перевірок покладається на голову комісії, який про їх проведення доводить усно або письмово до відома керівництва районної ради, керівників підприємств, організацій і установ, які підлягають перевірці. Виконавчий апарат районної ради надає організаційно-методичну допомогу комісіям.

2.7. Засідання постійної комісії скликається її головою, а в разі його відсутності заступником голови, або секретарем в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Про проведення засідання голова комісії доводить усно або письмово до відома керівництва районної ради. Порядок денний засідання комісії розробляється її головою. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень може створювати підготовчі комісії і робочі групи з числа її членів, спеціалістів, представників громадськості.

2.8. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний усно, письмово або по телефону повідомити про це голову комісії.

2. 9. Постійні комісії можуть проводити спільні засідання. Головує на такому засіданні один з голів постійних комісій за домовленістю між головами комісій. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Депутат ради

 2.10. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною територіальною виборчою комісією на сесії районної ради про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії районної ради нового скликання.

2.11.Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесії ради, засідань постійної та іншої комісій ради, до складу яких його обрано.

        2.12.  В процесі своєї діяльності депутат повинен дотримуватись правил депутатської етики.

         2.13. Депутат зобов’язаний підтримувати зв’язок з виборцями, колективами підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, органами місцевого самоврядування, виконавчої влади, розташованими на території району, інформувати виборців про роботу районної ради, брати участь в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, брати участь у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території району, вивчати громадську думку, потреби територіальних громад, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні, проводити прийом громадян.

 2.14. Депутат районної ради має право офіційно представляти виборців, брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях сільських та селищних рад, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території району, порушувати перед органами і організаціями та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що торкаються інтересів виборців та вимагати їх вирішення, вносити на розгляд органів і організацій, їх посадових осіб пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, подавати депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання, на невідкладний прийом, вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

 2.15.   Депутат районної ради  розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, направляє їх до відповідних органів, підприємств, організацій і установ, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення.

  2.16.     Депутат має право з правом дорадчого голосу брати учать у засіданнях постійних комісій, членом яких він не являється, засіданнях президій районної ради, вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань по їх суті, виносити на розгляд ради проекти рішень, поправки до них, порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, організацій, установ, цільового використання бюджетних коштів.

  2.17.   Депутати мають право внести в порядок денний засідання комісії питання, які повинні бути поставлені на голосування.

  2.18.   Самостійні перевірки роботи органів, підприємств, організацій, установ депутат не проводить.

  2.19.   Депутату районної ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов’язків, визначених Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом.

 2.20.Депутат ради має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які знаходяться в районній раді, та робити виписки, копіювання цих документів.

2.21.  Не допускає будь-який тиск на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

2.22. Повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій та виступів депутатів, а також прояву емоцій, симпатій і антипатій.

2.23. Відкликання депутата районної ради проводиться у відповідності та у випадках, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.

Депутатські групи

2.24. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватись в депутатські групи.

 2.25.  Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із 5депутатів.

2.26. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

2.27.Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається  підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи.

          2.28. Діяльність депутатської групи припиняється у разі вибуття окремих депутатів з неї, внаслідок чого її чисельність стає меншою5чоловік, а також при прийнятті депутатами, які входять в групу, рішення про її розпуск.

          2.29.Засідання депутатських груп проводяться по мірі необхідності. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу групи.

          2.30. Депутатські групи мають право:

–             на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях ради;

–             попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

–             на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

–             об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

–             здійснювати інші права, передбачені законами України.

          2.31. Керівник депутатської групи рекомендується в склад президії районної ради.

          2.32. На звернення керівників депутатських груп районна рада надає приміщення, які знаходяться у віданні ради, для проведення зборів.

Депутатські фракції

2.33. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами ради.

2.34. Порядок вступу до депутатської фракції районної ради або виходу з неї визначається Законом  України «Про статус депутатів місцевих рад» .

2.35.Депутати районної ради, які створювали фракцію, обирають особу, яка очолює фракцію, а при необхідності заступника і секретаря.

2.36.Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні районної ради інформує депутатів районної ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

2.37.  Депутатські фракції мають право:

–             на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях ради;

–             попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

–             на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

–             об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

–             здійснювати інші права, передбачені законами України.

2.38.Засідання фракції проводиться по мірі необхідності. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу фракції.

2.39.За пропозицією фракції можуть розповсюджуватись серед депутатів ради підготовлені нею матеріали, як офіційні документи.

2.40. Діяльність фракції припиняється за рішенням депутатів, які входять у фракцію, про її розпуск.

2.41.Керівник депутатської фракції рекомендується в склад президії районної ради.

2.42.Районна рада сприяє роботі фракції, надає їй необхідні матеріали, приміщення для проведення засідань.

Президія районної ради

2.43.Районна рада може утворити президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2.44.Президія районної ради утворюється рішенням ради.

2.45.До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, голови депутатських груп і фракцій.

2.46.Президія ради діє на основі положення про неї, що затверджується радою.

Розділ ІІІ.

Сесії районної ради

  Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних  засідань  ради,  а  також  засідань постійних комісій ради.

 Першу  сесію  новообраної  районної   ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації  новообраних  депутатів  ради   у  кількості,  яка  забезпечує  повноважність  складу  ради  .  Перше  пленарне  засідання першої  сесії  відкриває голова  територіальної виборчої  комісії,  який інформує раду про  підсумки  виборів  депутатів.  З моменту  визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради  в  кількості  не більше  п'яти  осіб  - представників партій ,  які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.  Члени тимчасової президії  почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.  З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно  до  вимог    Закону та регламенту ради. 

 3.1.1. Сесія  ради скликається в міру необхідності, але не менше одного  разу на квартал, а також за пропозицією не менш як однієї третинидепутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

3.1.2. Сесія може також бути скликана розпорядженням заступника голови районної ради у таких випадках:

- відповідно до доручення голови районної ради;

- якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Регламентом;

- якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

3.1.3. У разі, якщо голова ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами районної  ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

3.1.4. Розпорядження про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів районної ради та населення району через районну газету «Високе поле» не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

3.1.5. Пропозиції про скликання сесії районної ради, у тому числі і позачергової, подаються голові ради або його заступнику у письмовому вигляді з зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію, і обґрунтуванням необхідності скликання сесії.

3.1.6. Сесія ради правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

3.1.7. Сесію районної ради веде голова або його заступник. У випадку, якщо сесія скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, сесію веде за рішенням ради один з депутатів районної ради.

При обговоренні звіту голови ради або його особистого питання засідання веде заступник голови або інший депутат за дорученням ради.

3.1.8. Депутат районної ради зобов'язаний бути присутнім на сесії ради і брати активну участь в її роботі.

У разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов'язаний повідомити про це голову ради або його заступника до початку роботи сесії усно, по телефону.

3.1.9. У роботі сесії районної ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається робочою групою і погоджується з головою ради або з його заступником.

У засіданні сесії бере участь голова районної державної адміністрації.

3.1.10. У разі необхідності районна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

3.1.11. Протоколи сесій районної ради, прийняті нею рішення підписуються  особисто головою районної ради, у разі  його відсутності -  заступником голови районної ради, або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. 

 

2. Підготовка сесії

3.2.1. Підготовка сесії районної ради проводиться відповідно до плану підготовки сесії, який затверджує голова ради або його заступник.

У випадку, коли сесія скликається третиною депутатів, за дорученням депутатів план підготовки сесії затверджує один з депутатів.

3.2.2. Підготовка сесії здійснюється постійними комісіями , робочою групою, що складається з числа депутатів районної ради і затверджується сесією районної ради за пропозицією депутатів від депутатських груп і фракцій.

3.2.3. Для підготовки питань постійні комісії або робоча група можуть утворювати підготовчі комісії із залученням представників громадськості і фахівців.

3.2.4. За результатами вивчення питання комісія чи робоча група, що здійснювала його підготовку, подає необхідні довідки, доповідні записки, заходи або пропозиції та проект рішення сесії, який повинен вміщувати в собі глибокий аналіз обговорюваного питання, об’єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані мету та завдання, строки виконання та конкретних виконавців, список осіб, яких необхідно запросити на сесію для розгляду даного питання.

3.2.5. Питання,які виносяться на розгляд сесії,повинні бути попередньо розглянуті постійною комісією.

3. Порядок денний сесії

3.3.1. Порядок денний пленарного засідання сесії районної ради формує робоча група або постійна комісія, яким доручена підготовка сесії, на підставі:

- перспективного плану роботи районної ради;

- пропозицій голови районної ради;

- пропозицій заступника голови районної ради

- пропозицій голови районної державної адміністрації;

- пропозицій постійної комісії;

- пропозицій депутатської групи, фракції;

- пропозицій окремих депутатів

шляхом прийняття рішення по кожній пропозиції голосуванням членів групи простою більшістю голосів її членів.Порядок денний пленарного засідання  оприлюднюєтьсяна інформаційній дошці районної ради та офіційному сайті районної влади на пізніше п’яти робочих днів з дня його погодження на засіданнях постійних комісій або президії районної ради із зазначенням дати  оприлюднення документа і дати оновлення інформації та не пізніше як за 20 робочих днів до дати  розгляду питань на сесії.   

3.3.2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку пленарного засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

3.3.3. Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості розгляду питань.

Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії.

3.3.4. У порядок денний до його затвердження можуть бути включені за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів інші питання у випадках, коли:

- для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів;

- підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів;

- питання потребує негайного вирішення (при цьому проект рішення готується депутатами, що ініціювали розгляд питання, і розповсюджуєтьсясеред депутатів у процесі роботи сесії через секретаріат).

3.3.5. В питання «Різне» включаються: заяви, телеграми, листи, звернення виборців, повідомлення, інформації

4. Організація роботи сесії

3.4.1. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться перед початком пленарного засідання сесії працівниками виконавчого апарату, а також у ході сесії в міру необхідності лічильною групою.

3.4.2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також про запрошених на сесію.

3.4.3. Регламент роботи пленарного засідання сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів,  присутніх на сесії. Засідання ради, як правило, починається о десятій годині.

Позачергова перерва в засіданні сесії на час до 10 хвилин оголошується за вимогою голови ради, його заступника, голови постійної комісії або зареєстрованої депутатської групи, фракції.

3.4.4. Головуючий на засіданні:

- надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним та згідно з поданими секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;

- організує обговорення питань;

- ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

- оголошує результати голосування;

- забезпечує порядок в залі засідань,

- слідкує за дотриманням регламенту роботи пленарного засідання;

- не допускає будь-який тиск на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

- повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій та виступів депутатів, а також прояву емоцій, симпатій і антипатій;

- надає слово для виступів особам, які присутні на сесії, але не запрошувалися на неї, тільки за результатами голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

3.4.5. З метою забезпечення роботи пленарного засідання сесії (гласності, об’єктивності, відповідності законам України, цьому Регламенту) на сесії утворюються робочі органи (секретаріат, лічильна група (комісія), юридична група).

Пропозиції по їх кількісному та персональному складу вносяться головуючим на засіданні від імені постійної комісії, робочої групи, яким доручена підготовка сесії, а також депутатськими групами та фракціями, окремими депутатами.

Лічильна група (комісія): обирається з числа депутатів для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії. З числа членів комісії (групи) обирається голова комісії (групи). Вибори голови оформляються протоколом лічильної комісії, який підписується всіма членами комісії.

Результати голосування з питань порядку денного сесії оформляються протоколом і оголошуються головою комісії. Протокол лічильної групи (комісії) підписують всі її члени і передають його в секретаріат.

Комісія (група) визначає присутність депутатів протягом всього засідання.

Секретаріат сесії: обирається з числа депутатів.

Голова секретаріату обирається членами секретаріату. Вибори голови секретаріату оформляються протоколом членів секретаріату, який підписується всіма членами секретаріату.

Секретаріат: веде протокол пленарного засідання, який підписується всіма членами секретаріату та зберігається в матеріалах сесії.

- веде технічний запис сесії, який зберігається в районній раді протягом 1 року;

- розглядає та систематизує запити та пропозиції  депутатів, листи, заяви, телеграми, інші звернення виборців, що надходять на адресу сесії, інформує сесію з цих питань;

- надає депутатам роз’яснення з питань роботи сесії;

- встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ;

- розповсюджує на пленарному засіданні сесії будь-які  матеріали, знаки і т.п., які надходять від депутатів ради та запрошених.

Для забезпечення своєї роботи можуть бути залучені фахівці.

Юридична група:обирається з числа депутатів для:

 - юридичного забезпечення роботи сесії;

З числа членів юридичної групи обирається голова. Вибори голови юридичної групи оформляється протоколом юридичної групи, який підписується всіма членами юридичної групи.

Юридична група може залучати до роботи фахівців.

3.4.6. Запрошені особи не мають права втручатись у роботу сесії, зобов'язані утримуватися від виявлення схвалення чи несхвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займають у залі тільки місця, відведені для запрошених.

Особи, які не є депутатами районної ради, у випадках порушення встановленого порядку можуть бути виведені з залу засідань за розпорядженням головуючого.

3.4.7. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім'я головуючого на сесії через секретаріат сесії.

Головуючий  надає слово для виступу і при усному зверненні депутата.

На заявах, що надходять, секретаріатом проставляється час надходження і порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні.

Головуючий на пленарному засіданні сесії може  надавати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію і які записалися для виступу.

При цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ.

Голова районної ради, його заступник мають право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням регламенту.

Депутат ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається.

Слово з порядку ведення сесії, для довідок, відповіді на питання і роз'яснень може бути надано головуючим поза чергою.

3.4.8. Виступаючий на пленарному засіданні сесії не повинен відхилятись від теми обговорення, не може використовувати в своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій.

Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого.

Після  повторного попередження виступаючий позбавляється слова.

Вказаним особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається.

3.4.9. При розгляді районною радою питань про програму соціально-економічного розвитку, бюджет району та звіти про їх виконання в обов'язковому порядку заслуховуються співдоповіді і проводиться обговорення питань.

3.4.10. Обговорення питання припиняється за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує перелік альтернативних пропозицій з обговореного питання. Інформує депутатів про кількість депутатів, які записалися і виступили, з'ясовує, хто наполягає на наданні слова.

Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом.

При вирішенні питання про припинення дебатів депутати, які входять до складу депутатської групи,  фракції можуть наполягати на наданні слова одному депутату із складу групи, фракції.

Якщо представники цієї групи, фракції з обговорюваного питання не виступили,  головуючий надає слово для виступу зазначеному депутату із складу групи, фракції.

Депутати ради можуть передати головуючому на сесії з питання, що розглядається, свої пропозиції і зауваження у письмовій формі,  які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

3.4.11.  За рішенням районної ради розгляд питання порядку денного в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії ради, якщо розгляд цього питання не є виключною компетенцією пленарного засідання,  або питання недоопрацьоване комісією.

Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією, подаються у раду.

3.4.12. Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені мають право використовувати трибуну  і мікрофон, що встановлені в залі.

5. Підготовка і розгляд проектів рішень районної ради

3.5.1. Проекти рішень районної ради, що вносяться на пленарне засідання сесії, подаються разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки, розгорнутою характеристикою мети, завдань і основних положень майбутнього   рішення, а також очікуваних соціально-економічних наслідків їх запровадження. При необхідності фінансових витрат для реалізації рішення додається його економічне обґрунтування.

Доповідачами на засіданнях постійних комісій, робочої групи з підготовки сесії та  на пленарних засіданнях сесій повинні бути заступники голови районної державної адміністрації, у разі їх відсутності з поважних причин - начальники галузевих управлінь та відділів.

3.5.2. Проекти рішень, розроблені відповідними постійними комісіями районної ради, оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

3.5.3. Голова ради або його заступник мають право приймати рішення про   проведення     широкого  обговорення   проекту   рішення   громадянами району через газету «Високе поле».

3.5.4. Якщо при роботі над проектом не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд пленарного засідання сесії ради вносяться одночасно альтернативні проекти рішень або окремі питання розбіжностей по них.

3.5.5. Зміст проекту рішення ради, його альтернативні варіанти доводяться до всіх депутатів районної ради не пізніше ніж за 3 дні до розгляду на сесії ради.

У випадку позачергової сесії - за один день, або в день пленарного засідання.

Поправки до проекту рішення подані до початку роботи сесії вносяться в письмовій формі.

Робоча група або постійна комісія, відповідальна за підготовку рішення, розглядає, приймає або відхиляє його.

Поправки до проекту рішення, що вносяться під час розгляду питання на сесії районної ради, подаються депутатами в усній або письмовій формі

3.5.6. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Регламентом.

3.5.7. Депутатські групи, фракції мають право на проведення консультацій  в ході розгляду проекту рішення.

6. Види голосуванняі процедури прийняття рішень

3.6.1. Рада приймає рішення відкритим, таємним та поіменним   голосуванням.

3.6.2. Після обговорення питання рішення ради приймаються відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених  законом та цим Регламентом.

Процедура для прийняття рішення ради включає в себе доповідь, питання і відповіді до неї, дебати, заключний виступ доповідача, формулювання рішення та його альтернатив, які вносяться на голосування, зауваження по процедурі і формі голосування, голосування по кожній альтернативі.

При проведенні відкритого голосування підрахунок голосів доручається лічильній групі, склад якої визначається сесією.

Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання, нагадує якою більшістю голосів депутатів може бути прийняте рішення.

Голосування проводиться шляхом підняттярук.

3.6.3. Таємне голосуванняв обов’язковому порядку проводиться у випадках:

- обрання та звільнення голови ради;

- обрання та звільнення заступника голови ради;

- прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації.

Також таємне голосування може бути проведено за рішенням сесії на вимогу не менш 20 відсотків від числа обраних депутатів, постійної комісії, голови районної ради.

При таємному голосуванні лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

а) час і місце проведення голосування;

б) форму і порядок заповнення бюлетеня;

в) критерії визнання бюлетеня недійсним;

г) порядок організації голосування.

Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються секретаріатом ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.

Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

а) отримує від секретаріату складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування і підписує їх;

б) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

в) бюлетені для таємного голосування підписуються також і кандидатами, внесеними в бюлетені для голосування, і передаються лічильній комісії.

На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в кабінці для таємного голосування  в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу  заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.

Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

3.6.4. Поіменне голосування проводиться за рішенням сесії на вимогу не менш 20 відсотків від числа обраних депутатів, постійної комісії, голови районної ради. Проводить поіменне голосування головуючий на сесії шляхом опитування кожного депутата. Для цього складається список депутатів, в якому вказуються прізвище, ім'я, по батькові депутатів. Проти кожного прізвища депутатів визначається місце для відмітки результатів голосування.

3.6.5. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

3.6.6. В усіх видах голосування депутат особисто зобов'язаний здійснити своє право на голосування.

Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

3.6.7. Повторне голосування проводиться за рішенням сесії.

3.6.8. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиції обговорюються і виносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

3.6.9. Після оголошення про голосування, слово для обговорення не надається, за винятком пропозицій про порядок проведення даного голосування.

3.6.10. Рішення по питаннях, включених в порядок денний сесії „Різне”,  як рішення сесії не приймаються.

3.6.11.  Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не виставлено більш пізній  строк введення цих рішень у дію.

Розділ ІV.

Матеріальна і фінансова основа діяльності районної ради

4.1. Районна рада від імені та в інтересах територіальних громад району здійснює правомочність щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами районної комунальної власності, в тому числі виконує всі майнові операції, може передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, надавати дозвіл на суборенду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їх відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

4.2. Майновий комплекс, необхідний для забезпечення діяльності районної ради і її органів, визначається радою із числа спільної власності територіальних громад району за поданням голови районної ради.

4.3. Районна рада  затверджує і використовує районний бюджет на відповідний рік, затверджує зміни до нього , затверджує звіти про його виконання.

4.4. Розподіл коштів між територіальними громадами, які надходять як дотація чи субвенція з державного бюджету, а також коштів, які надійшли від перевиконання районного бюджету, розглядається попередньо на засіданні постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, власності та економічної реформи в народногосподарському комплексі за поданням районної державної адміністрації і затверджується рішенням сесії районної ради.

4.5. Фінансове забезпечення діяльності районної ради і її органів забезпечується за рахунок районного бюджету. Розпорядником цих коштів є голова районної ради.

4.6. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення районної ради, її органів, депутатів здійснює виконавчий апарат районної ради, чисельність якого і витрати на його утримання затверджується сесією районної ради.

4.7. Для вирішення окремих поточних і довгострокових завдань в інтересах територіальних громад району районна рада має право утворювати цільові фонди.

4.8. Робота районної ради висвітлюється в засобах масової інформації за рахунок коштів , передбачених в районному бюджеті.”

 

Розділ V.

Прийняття і внесення змін до Регламенту
Відповідальність за його порушення.

5.1. Цей Регламент приймається, доповнюється,  змінюється на пленарному засіданні сесії районної ради більшістю депутатів від загального складу ради.

5.2. Будь-яка зміна Регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

5.3. Зауваження щодо порушення Регламенту береться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

Всі порушення Регламенту оголошуються на сесії з указуванням осіб, які допустили ці порушення.

-->

 

coach outlet michael kors australia michael kors canada pandora charms uk cheap pandora charms coach outlet pandora canada pandora australia ralph lauren outlet